Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1 Časopis za odgoj i obrazovanje hr-HR <p><span>Autori koji objavljuju u ovom časopisu pristaju na sljedeće uvijete:</span><br /><br /></p><ol type="a"><ol type="a"><li>Autori zadržavaju autorska prava i pružaju časopisu pravo prvog objavljivanja, pri čemu će rad jednu godinu po objavljivanju biti podložan licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/hr/" target="_new">Creative Commons imenovanje </a>koja omogućuje drugima da dijele rad uz uvijet navođenja autorstva i izvornog objavljivanja u ovom časopisu.</li><li>Autori mogu izraditi zasebne, ugovorne aranžmane za ne-ekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorij ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad izvorno objavljen u ovom časopisu.</li></ol></ol> glavniurednik@ilmijja.ba (Elvir Duranović) info@levelup.ba (Sanin Pehlivanovic) sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ROMAN BOGOVO ROBLJE ENESA KARIĆA IZMEĐU APOLOGIJE BOGA I LJUDSKE SLOBODE https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1793 <p>.</p> Durić Rašid Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1793 čet, 24 ruj 2020 00:00:00 +0000 OSVRT NA RADOVE IZ PODRUČJA ODGOJA I OBRAZOVANJA U ČASOPISU NOVI MUALIM U PERIODU OD 2000. DO 2020. GODINE / A REVIEW OF ARTICLES IN FIELD OF UPBRINGING AND EDUCATION PUBLISHED IN THE MAGAZINE NOVI MUALIM IN THE PERIOD 2000 TO 2020 https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1781 <p><strong>UDK 37:050(497.6)"2000/2020"</strong></p> <p>Rad predstavlja osvrt na tekstove iz područja odgoja i obrazovanja u časopisu Novi muallim u periodu od 2000. do 2020. godine. U analizi radova u navedenom periodu uočljiv je napredak u samom naučnom i stručnom koncipiranju članaka tj. praćenju svih suvremenih zahtjeva za obradu i publikovanje radova u specijaliziranim časopisima i njihovo referiranje u priznatim međunarodnim bazama podataka. Tome svjedoči i skoro 80 brojeva ovog časopisa, u kojima smo u našoj analizi izdvojili ukupno 366 radova u kojima se tretiraju teme u vezi sa odgojem i obrazovanjem.</p> <p><strong>Summary</strong></p> <p>The article is a review of texts in the field of education and upbringing published in the magazine <em>Novi mualim </em>in the period between the years 2000 and 2020. Analysis show a significant advancement in academic and professional formation of articles in regards to compliance with all the contemporary requirements for processing and publishing texts in specialised magazines that can be referred to in recognised international data bases. The proof of that are almost 80 issues of this magazine, out of which we have, for the purpose of this research, selected 366 articles dealing with topics of education and upbringing.</p> Adnan Tufekčić, Amel Alić Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1781 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 MUALLIMOV FORUM – DIJALOŠKA ARENA O STRATEŠKIM PITANJIMA ISLAMSKE ZAJEDNICE / MUALLIM’S FORUM – AN ARENA OF DIALOGUES REGARDING STRATEGIC ISSUES OF THE ISLAMIC COMMUNITY https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1782 <p><strong>UDK 070.482:28(497.6)"2008/2016"</strong></p> <p>Rad donosi detaljan uvid u osmogodišnju rubriku <em>Muallimov forum</em> koja je u kontinuitetu izlazila u periodu od 2008. do 2016. i tretirala trideset veoma važnih tema za strateško dinamiziranje rada Islamske zajednice ovih prostora ali i Bošnjaka u cjelini. Za <em>Forum</em> su pisali ugledni univerzitetski profesori, muftije, glavni imami, imami, vjeroučitelji i istaknuti stručnjaci iz prakse. Svaka ozbiljnija analiza procesa i pojava u Islamskoj zajednici ovih prostora pokazat će da je <em>Muallimov forum</em> i način na koji je on tretirao pojedine teme otvorio veoma ozbiljne procese u Islamskoj zajednici ovih prostora, odredio njezine prioritete u skladu sa temeljnom misijom i ohrabrio ulazak u te procese. Rezultate nekih od tih procesa već svjedočimo, posebice u organizacijskom segmentu rada Zajednice.</p> <p><strong>Summary: </strong></p> <p>This article presents a detailed insight into eight yearly column of the magazine titled <em>Muallim’s forum </em>which was published in continuously in the period 2008-2016. This column addressed thirty issues of great significance for the strategic development of the Islamic Community of this region but also of Bosniak community in general. Contributors to this column were renowned university professors, muftis, main imams, imams, religious studies’ teachers and prominent experts in field of practice. Any serious analysis of processes in the Islamic Community of these areas will show that <em>Muallim’s forum </em>and the way it treated some issues and initiated some very significant processes in the Islamic Community of the region, determined its priorities in accordance to its basic mission and encouraged the movement towards a realisation of these processes. Results of some of these processes we are already witnessing especially within the organisational segment of the functioning of the Community.</p> Zehra Alispahić Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1782 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 ,,MUALLIMOVA HUTBA“ – DIJALOŠKI I PROSVJETITELJSKI SUSRET ULEME U STASANJU I NJIHOVIH UČITELJA / ,,MUALLIM’S HUTBA“ –DIALOGUE AS ENLIGHTENMENT ENCOUNTER BETWEEN ULAMA IN FORMATION AND THEIR TEACHERS https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1783 <p><strong>UDK 28-534.3</strong></p> <p>U časopisu ,,Novi Muallim“ od decembra 2007. do proljeća 2011. godine objavljeno je 26 hutbi koje su recenzirali istaknuti alimi. Tekst analizira sadržaj i kritičku recenziju objavljenih hutbi u naznačenom vremenskom periodu. Tekstom se nastoji ukazati na činjenicu da je ovakav vid javnog objavljivanja hutbi i recenzije za Islamsku zajednicu i muslimane općenito predstavljao inovativni pristup u stručnoj valorizaciji hutbi. Autor teksta iznio je određene&nbsp; primjedbe i zapažanja o metodologiji koja je primjenjena u ovakvom pristupu. Autor teksta zaključuje da u misijskom djelovanju Islamske zajednice ovakvi pristupi hutbi u formi javne recenzije&nbsp; predstavljaju pozitivan primjer transparentnosti&nbsp; U rubrici ,,Muallimova hutba” svaka hatibska&nbsp; rečenica i misao, svako slovo, jezička formulacija, sintagma i zarez bili su predmet detaljne analize recenzenata koji su ponekad vrlo oštro i sa puno kritičkoga žara pristupali svome recenzentskom poslu. Autor teksta naglašava da se sa današnje vremenske distance rubrika ,,Muallimova hutba“ može okarakterisati kao podsticajna ideja za unapređenje hatibskih vještina kojoj je nedostajalo metodičkih i tehničkih nijansi.</p> <p><strong>Summary</strong></p> <p>The magazine <em>Novi mallim </em>published 26 <em>hutbas </em>with reviews by renowned ulama in issues published from December 2007 to the Spring of 2011. This article analyses the content and the critical review of these hutbas published in the mentioned time period. The text attempts to point out the fact that such public presentation of hutbas and reviews of these hutbas presents an innovative approach to scholarly evaluation of<em> hutba. </em>&nbsp;The author here presents some remarks and observations regarding the methodology of this approach. Thus, the author concludes that in view of the overall mission of the Islamic Community, this approach which implies that reviews of <em>hutbas </em>are presented to the public represents a positive example of transparency.&nbsp; In the column “Muallim’s hutba” each sentence of hatib, his each thought was the subject of detailed analysis of reviewers who sometimes approached their reviewers’ task with the utmost critical vigour. Finally, the author asserts that from present time distance this column can be regarded as an encouragement for further improvement of the skills of <em>hatibs</em> which have been lacking some methodological and technical aspects.</p> Meho Šljivo Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1783 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 BOŠNJAČKI ALIMI U NOVOM MUALLIMU / BOSNIAK ‘ALIMS IN NEW MUALLIM https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1784 <p><strong>UDK 28-725(497.6)</strong></p> <p>Novi Muallim je časopis Udruženja Ilmije u Bosni i Hercegovini, te je stoga, očekivano, jedna od oblasti kojoj je koncepcijski posvećena pažnja u sadržaju časopisa ulema: imamima, muallimima, vjeroučiteljima, muderisima, muftijama, reisu-l-ulemama, ali i svim drugim islamskim učenjacima koji su na djelujući izvan ilmijjanskog staleža pomagali misiju Islamske zajednice. U tom smislu, u ovom radu smo, tekstualnom analizom objavljenih radova u Novom Muallimu proteklih dvadeset godine, predstavili smo bošnjačke i druge alime tretirane u časopisu. Istraživanje je pokazalo da su na stranicama Novog Muallima obrađivane biografije bošnjačkih najpoznatijih učenjaka i to najčešće povodom godišnjica njihovog rođenja ili smrti. Također, u časopisu su se najčešće objavljivali radovi o imamima u Sarajevu i vrlo rijetko izvan njega. Budući da na prostoru cijele Bosne i Hercegovine stoljećima djeluju vrijedni i učeni imami ovaj tekst može se smatrati i pozivom budućim saradnicima Novog Muallima da na stranicama časopisa objavljuju biografije i poučna predanja o svojim lokalnim imamima i muallimima.&nbsp;</p> <p><strong>Summary:</strong></p> <p><em>Novi Muallim </em>is a magazine of the Ilmijja Assosiation in Bosnia and Herzegovina and thus it is natural that <em>ulama </em>is one of the fields covered within the content of topics of the magazine. This field is dedicated to imams, mu’allims, religious studies teachers, muderrises, muftis, raisu-l-ulamas, but also to all those Islamic scholars who aided the mission of the Islamic Community through various intellectual endeavours. In this work we present Bosniak, but also the other ulama through a textual analysis of articles published in <em>Novi Muallim </em>in the past twenty years. This analysis show that <em>Novi Muallim</em> published articles dealing with biographies of renowned Bosniak ulama and that most commonly at the occasion of their death or birth anniversaries. It was also noted that the magazine published articles dealing with ulama from Sarajevo mostly and very rarely with ulama outside of Sarajevo. Keeping in mind that we have many noteworthy scholars throughout the territory of Bosnia and Herzegovina, this article may also serve as an invitation to all future contributors to the magazine <em>Novi muallim</em> to write about their own local imams and mua’llims.&nbsp;</p> Ferid Dautović Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1784 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 TEKSTOVI O HISTORIJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJENI U NOVOM MUALLIMU I NJIHOV ZNAČAJ ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE / ARTICLES DEALING WITH THE HISTORY OF ISLAMIC CULTURE AND CIVILISATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA PUBLISHED IN NO https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1785 <p><strong>UDK 37.014.521:28(497.6) &nbsp;930.85(497.6=163.43)</strong></p> <p>Imajući na umu programsku orijentaciju i fokus Novog Muallima autor je u ovom radu analizirao tekstove iz historije islamske kulture i civilizacije u Bosni i Hercegovini objavljene na stranicama ovog časopisa u proteklih dvadeset godina i njihov značaj za islamski odgoj i obrazovanje Bošnjaka. Analizom je obuhvaćeno 47 radova o vjerskim, prosvjetnim i kulturnim muslimanskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Radi bolje preglednosti u radu se zasebno tretiraju sljedeće teme: džamije, tekije i hanikasi, vakufi te muslimansko školstvo i prosvjetne ustanove: mektebi, medrese, Daru-l-mullimin i Mektebi-nuvvab. Nakon kritičkog čitanja objavljenih tekstova unutar svake cjeline autor je budućim saradnicima Novog Muallima ponudio smjernice za daljnja istraživanja.</p> <p><strong>Summary:</strong></p> <p>Keeping in mind the professional orientation and the focus of Novi muallim, the author in this article analyses the texts dealing with the history of Islamic culture and civilisation in Bosnia and Herzegovina published on the pages of this magazine in the past twenty years. He also discusses here the significance of these texts for the Islamic education and upbringing of Bosniaks. This analysis includes 47 articles which deal with religious, educational and cultural institutions of Muslims in Bosnia and Herzegovina. In order to have more clear view, the article deals with following topics separately: mosques, tekkes and hanikahs, wqfs and Muslim educational institutions: maktabs, madrasa, Daru-l-mullimin i Mektebi-nuvvab. After critical analyses of these texts the author also offers some directions for further studies and research work to any future contributors of Novi muallim.</p> Elvir Duranović Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1785 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 MUALLIMOV SVIJET KNJIŽEVNOSTI / MUALLIM’S WORLD OF LITERATURE https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1786 <p><strong>UDK 821.163.4(497.6).09</strong></p> <p>Ovaj rad predstavlja pregled tekstova koji se bave književnosti ili su književni tekstovi, objavljivani u <em>Novom muallimu</em> od prvog broja iz 2000. godine pa sve 80. broja iz 2019. godine. Autor je dao pregled svih članaka koji su razvrstani u osam kategorija:naučni radovi koji razmatraju književnost; radovi koji povezuju pedagogiju i književnost, ili metodiku i književnost; radovi koji se tiču kulture čitanja i govora; prikazi knjiga, umjetničkih ili naučnih, a tiču se književnosti i drugih publikacija; eseji i osvrti; književni tekstovi; prijevodi djela. Na kraju se daje tabelarni pregled književnih tekstova koji su objavljivani u <em>Novom muallimu</em>, u toku dvadeset godina izlaženja.</p> <p><strong>Summary</strong></p> <p>This article presents a review of texts dealing with the topic of literature and of those articles that are in themselves literary texts, published in <em>Novi muallim</em> from its first issue in the year 2000 to the issue number 80 in 2019. The author offers a review of all the articles categorised in eight groups: articles dealing with the literature; articles that associate pedagogy or methodology with literature; articles that tackle the issue of the culture of reading or the culture of speech; reviews of books, both academic and literary that are related to literature; essays and reviews of articles; literary texts; translations of works. Finally, the table presentation of the given data regarding literary texts published in <em>Novi muallim</em> in twenty years since its first issue.</p> Prof.dr. Muris Bajramović Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1786 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 TEMATIZIRANJE GENOCIDA U NOVOM MUALLIMU 2000.-2020. / THE THEME OF GENOCIDE IN NOVI MUALLIM IN THE PERIOD 2000-2020 https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1787 <p><strong>UDK 341.485(=163.43)(497.6)"2000/2020"</strong></p> <p>Jedna od tema koja je zauzela značajno mjesto u radovima Novog muallima jeste pitanje gonocida i istraživanja koja su povezana sa mnogostrukim zločinima nad Bošnjacima u minuloj agresiji. Određen broj autora tematizirao je ovo pitanje na manje ili više uspješan način. Ovo govori o opredjeljenju uredništva Novog muallima da aktualizira najveću i najtežu traumu za Bošnjake sa ambicijom da joj se podari znantveni, racionalni format i pristup. Autori ovom pitanju pristupaju sa različitih pozicija historijskih, teoloških, pravnih i sa pozicije afirmacije kuolture sjećanja što je dodatan kvalitet ovim radovima.</p> <p><strong>Summary</strong>:</p> <p>One of the topics which take a significant place in the great number of articles published in Novi muallim is genocide along with a large number of research works related to numerous crimes committed against Bosniaks in the latest aggression on this country. A certain number of authors thematized on this issue more or less successfully. These facts show the orientation of the editorial board of Novi muallim and their determination to deal with this, for Bosniaks, greatest and most challenging trauma. It also demonstrates their ambition to give this topic a scientific, rational format and approach. The authors have approached this issue from variety of different aspects: historical, theological, legal and also some with a prospect of establishing a culture of remembering which in itself gives an additional qualitative aspect to these articles.</p> Hikmet Karčić Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1787 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 BIBLIOGRAFIJA NOVOG MUALIMA BR. 45-80 https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1788 <p><strong>UDK 016:050(497.6)"2010/2020"</strong></p> Osman Lavić Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1788 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 ŠEJH JUJINO TUMAČENJE UČENJA O TEVHIDU (التوحيد) - JEDINOSTI BOŽIJOJ / ŠEJH JUJO’S INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF TAWHEED https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1789 <p><strong>UDK 28-144.81:929 Šejh Jujo</strong></p> <p>U radu su predstavljene osnovne teme iz Šejh Jujinog (1651-1707) rukopisa pohranjenog u Arhivu Hercegovine u Mostaru&nbsp; s naslovom <em>Glosa na Karabagijev komentar kaside el-Emali</em>. Posebno je predstavljeno učenju o tevhidu, jedinosti Božijoj, nauci koja se bavi istinama vjere i suštinskim pitanjima akaida, semantičkim razinama imenice Ilah i značenju najvećeg Božijeg imena Allah, dž.š, kroz klasičnu akaidsku literaturu. Nakon toga u radu se govori o svojstvima Uzvišenog Boga na tragu maturidijskog učenja o pozitivnim i negativnim svojstvima i njihovom značenju u akaidskom učenju. Predstavljeno je i učenje o Božijem svojstvu Hajat. Šejh Jujo je predstavnik klasičnog muslimanskog mišljenja na kojem je utemeljena muslimanska intelektualna misao i društveni habitus Bošnjaka. Njegovo tumačenje osnovnih akaidskih tema snaži našu ukorijenjenost u islamskim vrijednostima i pomaže nam da bolje razumijemo vlastito kulturno, vjersko i naučno naslijeđe.</p> <p><strong>Summary: </strong></p> <p>The article presents basic topics of Šejh Jujo’s (1651-1707) manuscript preserved in the Archives of Herzegovina in Mostar, titled ‘A brief review of Karabay’s commentary on <em>qasida-el-Emali’</em>. Tawheed studies take a distinctive place that is a study of the Oneness of God, a study that deals with the truth of faith, with essential issues of aqaid, with semantic levels of the noun Ilah and the meanings of the ultimate name of God, name Allah, s.w.s, throughout classical writings in the field of aqaid.&nbsp; Besides this the article also relates about the attributes of the Almighty God in the light of Maturidi’s teachings pertaining to positive and negative attributes and their meanings as interpreted in aqaid. Hayat is another attribute of God that is presented here. ŠejhJujo is a representative of classical Muslim thought upon which the entire Muslim intellectual thought, as well as the social habitus of Bosniaks are based. His interpretation of fundamental topics of aqaid enforces our rootedness establishment in Islamic values and helps us to better understand our own cultural, religious and scientific heritage.</p> Nedžad Grabus Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1789 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 PROBLEM I IZAZOV NOVOG ATEIZMA NA POČETKU 21. STOLJEĆA / THE PROBLEM AND CHALLENGE OF THE NEW ATHEISM AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1790 <p><strong>UDK 299.2"20"</strong></p> <p>Posljednjih decenija primjetna je ekspanzija literature ateističkog prozelitizma čija je primarna intencija eliminiranje religije kao takve. Autor u radu predstavlja ideje i djela vodećih protagonista Novog ateizma. U radu su prezentirani stavovi i argumentacija Novog ateizma u pogledu suštinske razlike između nauke i religije kao i nastojanje da se pitanje nasilja i ekstremizma dovede u vezu sa religijom. Primarni cilj Novih ateista nije samo kreirati negativan imidž o religiji, već i nastojanje da se religija u potpunosti odbaci. Svoje intencije vodeći Novi ateisti, Richard Dawkins, Sem Harris, Christopher Hitchens i Daniel Dennett, pokušat će elaborirati kroz svoju argumentaciju koja otkriva svu svoju slabost i znanstvenu neutemeljenost. &nbsp;Prema nekim pokazateljima, Novi ateizam će na intelektualnom planu imati slabiji utjecaj nego li na polju globalne medijske kulture. Kakav će utjecaj Novi ateizam realno imati u budućnosti ostaje da se vidi.</p> <p><strong>Summary: </strong></p> <p>In recent decades, there has been expansion of the literature of atheistic proselytism, whose primary intention is to eliminate religion as such. In this essay, the author presents the works and ideas of the leading protagonists of the New Atheism. The paper treats the attitudes and arguments of the New Atheism regarding the essential difference between science and religion, as well as efforts to connect the issue of violence and extremism with religion. It seems that intelectually New Atheism will have a weaker impact than in the field of global media culture. However, it remins to be seen what impact New Atheism will realistically have in the future.</p> Hfz. Dr. Almir Pramenković Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1790 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 MUHAMED HADŽIJAHIĆ: PRILOZI PROUČAVANJU USMENE KNJIŽEVNE BAŠTINE BOŠNJAKA / MUHAMED HADŽIJAHIĆ: A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ORAL LITERATURE OF BOSNIAK’S HERITAGE https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1791 <p><strong>UDK 821.163.4(497.6).09:398 &nbsp;929 Hadžijahić M.</strong></p> <p>Muhamed Hadžijahić značajan naučni doprinos dao je na sistematiziranju, valoriziranju i kritičkom vrednovanju bošnjačke i bosanskohercegovačke prošlosti u cjelini. Posebno se interesirao za srednjovjekovnu i osmansku prošlost Bosne, ali značajan doprinos dao je i na polju proučavanja drugih perioda i aspekata bošnjačke prošlosti i kulture. U ovom radu usredsredili smo se najprije na Hadžijahićev doprinos proučavanju usmene književne tradicije Bošnjaka, a potom i na afirmaciju odnosa Bosne, “bogumilstva“, bosanskog jezika i bosančice.</p> <p><strong>Summary: </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>Muhamed Hadžijahić made a significant academic contribution to systematisation, valorisation and critical evaluation of Bosniaks past in particular as well as of Bosnian and Herzegovinian past as a whole. He was particularly interested in Medieval and the Ottoman history of Bosnia, but he also made a significant contribution to the study of other periods and aspects of Bosniaks’ history and culture. This article focuses primarily upon Hadžijahić’s contribution to the study of Bosniaks’ oral literature tradition and then secondly upon his endeavour in affirmation of relations of Bosnia, Bogumilism, Bosnian language and Bosančica.</p> Nehrudin Rebihić Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1791 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000 ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1792 <p><strong>UDK 726(560.118) &nbsp;94:2-523.4(560.118)</strong></p> Mirnes Kovač; Gülru Necipoğlu Copyright (c) 2020 Novi Muallim https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1792 sri, 23 ruj 2020 00:00:00 +0000