EFEKTI GRUPNOG OBLIKA RADA U NASTAVI ISLAMSKE VJERONAUKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U SARAJEVU / THE EFFECTS OF WORKING IN GROUPS IN TEACHING THE CLASS OF THE ISLAMIC RELIGIOUS STUDIES IN PRIMARY SCHOOLS IN SARAJEVO

Fatima Pučić

Sažetak


UDK 371.311.4:[373.3:28(497.6) 

Sažetak

Ispitivanje efekata kooperativnog učenja i grupnog oblika rada u nastavi islamske vjeronauke jedno je od važnih pitanja nastavne teorije i prakse. U istraživanju koje slijedi ispitali smo da li se efekti grupne i frontalne nastave na nastavi islamske vjeronauke međusobno razlikuju. Putem eksperimenta pratili smo izolovani utjecaj grupnog i frontalnog oblika rada na sljedeće varijable: međuučeničku interakciju, samostalni učenički rad, usvojenost nastavnost sadržaja i motiviranost i zadovoljstvo učenika. U istraživanju su učestvovali učenici VII i VIII razreda osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” u Sarajevu podijeljeni u dvije grupe: eksperimentalnu, koja je nastavni sadržaj obrađivala putem grupnog oblika rada, i kontrolnu, koja je isti nastavni sadržaj obrađivala frontalno. Nakon obrade nastavnog sadržaja ispitanici su iskazali određeni stepen slaganja sa tvrdnjama u anketnom upitniku i ispunili test sa pitanjima iz obrađene nastavne jedinice. Rezultati istraživanja su pokazali da su učenici eksperimentalne grupe samostalniji u radu u odnosu na učenike koji su nastavni sadržaj obrađivali frontalno. Također, učenici koji su radili u grupama iskazali su veći stepen zadovoljstva i motiviranosti ovim oblikom rada u odnosu na frontalnu nastavu. Kada su u pitanju preostale dvije varijable, međuučenička interakcija i usvojenost nastavnog sadržaja, među ispitanicima eksperimentalne i kontrolne grupe nije utvrđena statistički značajna razlika. Dakle, grupni oblik rada ima svoje prednosti u odnosu na frontalnu nastavu. Stoga su preporuke za kontinuirano i sistematsko provođenje grupne nastave pedagoški opravdane. Pored dokazanih metodičkih prednosti, organiziranje rada u grupama kod učenika razvija osjećaj odgovornosti i pripadnosti grupi, kritičko mišljenje i kreativnost, što su neophodni uslovi za njihov budući radni i društveni angažman. 

Summary

The study of effects of cooperative learning and group work in teaching the class of Islamic religious studies is one of the essential issues of theory and practice of teaching. In the research that we present here we examine and compare the effects of group form of teaching and frontal form respectively. With help of experiments we observed the isolated impact of both, group and frontal form of teaching, upon following variables: interaction among the students, independent individual work of students, degree of actual learning, and motivation and sense of fulfilment in students. Students of 7th and 8th grade of Primary School “Mula Mustafa Bašeskija” participated in this survey divided into two groups: experimental, where the teaching content was studied in groups and the control group wherein the same teaching content was taught in the frontal form of teaching. At the end of the class respondents showed certain degree of agreement with statements offered in the questionnaire and answered the questions related to the teaching content. The results show that students of the experimental group were more independent in their approach as related to the students of the other, control group. Students who worked in groups also exhibited higher degree of satisfaction and motivation when compared to students who studied the teaching content in the frontal form of teaching. Regarding the other two variables, interaction among students and the degree of actual learning of the content, the difference there is not statistically significant. Thus we established that the group work as form of teaching has its advantages and we conclude that suggestion that advocates continuous and systematic use of this form of teaching is pedagogically justifiable. Besides methodological advantages that were hereby confirmed, this form of teaching also helps develop the sense of responsibility, group belonging, critical opinion and creativity in students. 


Ključne riječi


grupni oblik rada, frontalna nastava, eksperimentalna grupa, kontrolna grupa, efekti grupnog oblika rada, islamska vjeronauka / group study as a teaching form, frontal form of teaching, experimental group, control group, the effects of working in groups

##reader.fullText##

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1732

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1732.g1659

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##