O časopisu

Fokus i područje djelovanja

E-ISSN: 2566-3208
ISSN: 1512-6560

Novi Muallim je stručni časopis koji je otvoren autorima koji se bave temama i pitanjima obrazovanja i  odgoja u širem i užem smislu. Specifični interes Muallima predstavljaju teme, pitanja i problemi islamskog vjerskog obrazovanja i odgoja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vojsci i drugim ustanovama i institucijama. Tematska osnova Muallimovih istraživanja i zanimanja predstavlja islamsko obrazovanje i odgoj u okviru vjerske pouke, srednjih vjerskih škola (medresa), islamskih pedagoških fakulteta i Fakulteta islamskih nauka. Časopis pažnju usmjerava prema tradicionalnim i savremenim faktorima relevantnim za odgoj i obrazovanje. U svim ovim i drugim područjima Novi Muallim prati teorijska i praktična dostignuća i iskustva u svijetu, u našim obrazovnim zavodima i ustanovama i posebno u islamskom svijetu te kod nas, u Islamskoj zajednici, odnosno u radu imama, muallima i nastavnika.  Novi Muallim objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja univerzitetskih teorijskih i primijenjenih disciplina u Bosni i Hercegovini i svijetu. Novi Muallim prihvaća članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata.

Recenzijski postupak

U Novom Muallimu se objavljuju radovi koji podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji. Redakcija časopisa će za svaki rad imenovati dva recenzenata. Oni će pregledati nepotpisan rad u skladu sa osnovnim uputstvima časopisa i odrednicama kvalitetnog istraživačkog rada i svoje mišljenje dostaviti Redakciji. Za radove koji iziskuju prepravke, isti recenzenti će biti angažovani kako bi se postigao zahtijevani kvalitet.

Mišljenje recenzenata je u principu stav Redakcije. Recenzije ne predstavljaju samo općenitu ocjenu vrijednosti rada, već procjenu tematske podobnosti rada za Muallim. Recenzije su internog karaktera. Recenzije radova bit će date na uvid autoru (bez imena recenzenata) kako bi se izbjegli nesporazumi usljed mogućeg različitog razumijevanja obrađivane materije. U slučaju neslaganja konačnu odluku donosi uredništvo. 

Učestalost izdavanja

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Savjet časopisa

dr. Dževdeta Ajanović

dr. Fikret Karčić

dr. Enes Karić

Hasan Makić

dr. Hilmo Neimarlija

Ševko Omerbašić

Muharem Omerdić

dr. Enes Pelidija

dr. Fuad Sedić

Seid Smajkić

dr. Edina Vejo

 

Plagijarizam

Plagijat

Redakcija se veoma strogo odnosi spram plagijata. Časopis drži da je preuzimanje tuđih ideja i radova bez priznavanja autorstva nepošteno i neprofesionalno. Preuzimanjem,  pa čak i jedne rečenice iz nečijeg rukopisa, čak i vlastitog, koji je ranije objavljen, bez propisnog citiranja se smatra plagijatom- radije koristite vlastite izraze. Redakcija zadržava sva prava da obustavi proces recenzije i objavljivanja u slučaju ustanovljavanja, pa  i najmanjeg  plagiranja.  

Sponzori

UDRUŽENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH

Zelenih Beretki 17

71000, Sarajevo

Povijest časopisa

Muallim je časopis, odnosno revija, osnovan 1910. godine u Sarajevu. Osnivač Muallima je  muallimsko-imamsko udruženje IZ-e u Bosni i Hecegovini. Časopis je izlazio u nekoliko faza.

U periodu od 1990. do kraja 1997. izdavan je u formi revije. Nakon pauze od 2 godine nastavljen je izdavački period u novoj formi časopisa za odgoj i obrazovanje sa nešto izmijenjenim nazivom Novi Muallim.

Časopis "Novi Mualim"  je počeo izlaziti u novom serijalu početkom 2000. god. Ovaj časopis ima dugogodišnju tradiciju. Na početku svoga izlaženja Muallim je bio časopis odnosno list za prosvjetu i za staleške interese muallima i imama u Bosni i Hercegovini. Historiju izlaženja ovoga lista možemo podijeliti na tri perioda:

1. Period od 1910/1913. god.,

2. Period od 1990/1998. god.,

3. Period od 2000. god.

 Pregled izdanja muallima možete pronaći ovdje.

PERIOD OD 1910/1913.GOD

Ubrzo nakon prestanka izlaženja lista "Tarik" u proljeće 1910. godine pokrenut je list "Muallim" glasilo muslimanskog, muallimskog i imamskog društva za Bosnu i Hercegovinu. Prvi broj "Muallima" izašao je u oktobru 1910. godine. Jedan od pokretača lista i njegov urednik za vrijeme izlaženja od 1910/1913. godine bio je Muhamed Seid Serdarević. "Muallim" je izlazio mjesečno, na šezdeset stranica, formata knjige. Izašlo je ukupno 36 brojeva, označenih od 1/12 za svaku godinu posebno. Bio je štampan u Islamskoj dioničkoj štampariji u Sarajevu, gdje je bilo i sjedište lista. List je izlazio na bosanskom jeziku, arapskim pismom, s tim što su uz neke brojeve štampani prilozi i latinicom, najčešće na dvije stranice. Nekoliko članaka je štampano i na turskom jeziku. Selektivnu bibliografiju radova objavljenih u ova tri godišta uradila je Fazileta Cviko, a publikovana je u Bibliografija književnih priloga u listovima i časopisima Bosne i Hercegovine, Institut za književnost, IV, Sarajevo, 1991, str. 245/252.[1]

 

PERIOD OD 1990/1998.GOD

Drugi period Muallima počinje 1990. godine kada se ovaj list pojavljuje u izdavaštvu Udruženja ilmije u Bosni i Hercegovini, pod nazivom "Muallim" islamska revija. Ovakav naziv lista uzet je sa željom da se istakne značaj uloge i mjesta imama kao istinskog učitelja vjere, kao i s ciljem povezivanja sa listom "Muallim" koji je izlazio od 1910/1913. godine a čiji su pokretači bili također imami, tako da je ovaj list pravi produžetak rada "Muallima" iz spomenutog prvog perioda.

"Muallim" je izlazio mjesečno do kraja 1997. godine. Ukupno je u ovom periodu izašlo 63 broja sa prekidom od aprila 1992. do aprila 1994. godine zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu.

U prva četiri broja glavni i odgovorni urednik bio je Salih Čolaković, predsjednik Mešihata IZ u BiH. Od broja 5 uredništvo je preuzeo Mustafa Prljača i bio na čelu redakcije zaključno sa brojem 20.

Adnan Silajdžić, sada profesor Fakulteta islamskih nauka, je bio sljedeći glavni i odgovorni urednik od broja 20 do 47, da bi nakon njega naredna 23 broja uređivao Ahmed Mehmedović. Posljednja 4 broja glavni i odgovorni urednik lista "Muallim "bio je Šefik Kurdić.

List je izlazio mjesečno na 34 strane, formata 32,5 x 25. U ovom periodu je izašlo 64 broja sa ukupno 1316 radova iz svih naučnih oblasti.[2]

Bibliografiju koja obuhvata "Muallim" u njegovom drugom periodu izlaženja uradio je Osman Lavić u "Novom Muallimu" u rubrici bibliografija gdje su autori poredani abecednim redom, a radovi pojedinih autora hronološki.[3]

 

PERIOD OD 2000. GODINE

U periodu od 2000. godine Novi Muallim, definiran kao časopis za odgoj i obrazovanje, koji, naslanjajući se na tradiciju svoga imena, tretira pitanja odgoja i obrazovanja u islamskom učenju, u islamskoj tradiciji i suvremenom svijetu, posebno u Islamskoj zajednici u BiH.

"Novi Muallim " je pravi nasljednik časopisa "Muallim" koji je još u prvim decenijama dvadesetog stoljeća počeo da se publicira, a nastavljen u zadnjoj deceniji istoga  stoljeća, tako da je ovo treća etapa u egzistiranju ovoga časopisa koji je bez svake sumnje znatno doprinio razvoju pedagoške misli na ovim prostorima.

Saradnici ovog časopisa su kompetentni stručnjaci u BiH, kako iz oblasti pedagogije i školstva, tako i iz oblasti teologije, filozofije, pravne nauke, historije i dr.

Časopis izlazi tromjesečno.

PREPORUKA

Novi Muallim preporučuje autorima registraciju na https://orcid.org/signin

ORCID identifikator je jedinstveni i trajni identifikator istraživača i suradnika čije korištenje će omogućiti bolju vidljivost autora i interoperabilnost širokog kruga informacijskih sustava. Više o ORCID-u možete pronaći na adresi https://orcid.org/.

ORCID omogućava trajni digitalni identifikator (broj) koji vas razlikuje od drugog istraživača i kroz integraciju u ključne istraživačke tokove poput rukopisa, omogućava automatsku povezanost vas i vaših profesionalnih aktivnosti, što osigurava da vaš rad bude prepoznat. 

Preporuka istraživačima jeste da kreiraju i redovno ažuriraju svoj profil.