Časopis uređuju

Glavni urednik

Elvir Duranović, INSTITUT ZA ISLAMSKU TRADICIJU BOŠNJAKA, Bosnia and Herzegovina

Redakcija

Ahmet Alibašić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Zehra Alispahić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Ferid Dautović, MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO, Bosnia and Herzegovina

Dževad Hodžić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Samedin Kadić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Armina Omerika, GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN; INSTITUT FÜR STUDIEN DER KULTUR UND RELIGION DES ISLAM, Germany

Ermin Sinanović, THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT (IIIT), United States

Meho Šljivo, ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI; UPRAVA ZA VJERSKE POSLOVE; ODJEL ZA HATABET, VAZ I IRŠAD, Bosnia and Herzegovina

Senada Tahirović, Islamska zajednice u Bosni i Hercegovini, Bosnia and Herzegovina

Senad Ćeman

Mevludin Dizdarević

Sedad Dizdarević

Hasan Džilo

Nedžad Grabus

Mensur Husić

Omer Spahić

Rifet Šahinović

Sekretar Redakcije

Amir Zimić

Lektura

Adaleta Kadić

Prijevodi rezimea

Subhi Wassim Tadefi (arapski)
Amra Kaljanac (engleski)

UDK

Adisa Žero

Dizajn i prijelom

Mahir Sokolija

Fotografija na naslovnoj strani

Elvedin Subašić