Časopis uređuju

Glavni urednik

Elvir Duranović, INSTITUT ZA ISLAMSKU TRADICIJU BOŠNJAKA, Bosnia and Herzegovina

Redakcija

Ahmet Alibašić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Zehra Alispahić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Ferid Dautović, INSTITUT ZA ISLAMSKU TRADICIJU BOŠNJAKA, Bosnia and Herzegovina

Dževad Hodžić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Samedin Kadić, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Armina Omerika, GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN; INSTITUT FÜR STUDIEN DER KULTUR UND RELIGION DES ISLAM, Germany

Ermin Sinanović, CENTER FOR ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD, United States

Meho Šljivo, ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI; UPRAVA ZA VJERSKE POSLOVE; ODJEL ZA HATABET, VAZ I IRŠAD, Bosnia and Herzegovina

Senada Tahirović, MEDIA CENTAR Islamska zajednice u Bosni i Hercegovini, Bosnia and Herzegovina

Senad Ćeman, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Mevludin Dizdarević, ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI, Bosnia and Herzegovina

Sedad Dizdarević, ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI, Bosnia and Herzegovina

Hasan Džilo, ISLAMSKI TEOLOŠKI FAKULTET U SKOPLJU, Sjeverna Makedonija

Nedžad Grabus, FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Bosnia and Herzegovina

Mensur Husić, MUFTIJSTVO TUZLANSKO, Bosnia and Herzegovina

Omer Spahić, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM), Malaysia


Rifet Šahinović, ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU, Bosnia and Herzegovina

Sekretar Redakcije

Amir Zimić

Lektura

Adaleta Kadić

Prijevodi rezimea

Subhi Wassim Tadefi (arapski)
Amra Kaljanac (engleski)

UDK

Adisa Žero

Dizajn i prijelom

Mahir Sokolija

Fotografija na naslovnoj strani

Elvedin Subašić