TUMAČENJE KUR’ANA U BOSNI I HERCEGOVINI O PITANJIMA HILAFETA I PANISLAMIZMA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA / INTERPRETATIONS OF THE QUR’AN REGARDING THE ISSUES OF KHILAFAT AND PANISLAMISM BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Muhamed Okić

Sažetak


UDK 327.39::28(497.6)”1918/1941” 28-256 

Sažetak

Teme hilafeta i panislamizma bile su itekako žive i zastupljene među muslimanskom intelektualnom elitom u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 20. stoljeća. O njima su pisani autorski radovi, ali i prevođeni mnogi tekstovi s namjerom skretanja pažnje i aktualiziranja istih među širim masama, nastojeći zadobiti podršku za koncepte o kojima su izlagali. Naravno, postojala su različita gledanja na ova pitanja, dok su se autori uglavnom pozivali na iste kur’anske ajete, tumačeći ih shodno svom (islamskom) svjetonazoru. Svoju kulminaciju ovi temati dobili su ukidanjem hilafeta 1924. godine. Šta je sve ishodilo ovome i kakve su posljedice bile? Kakav je odjek imalo u muslimanskom svijetu, a napose u Bosni Hercegovini, te kakvi su odgovori bili, prije svega naslonjeni na prvo vrelo islama, Kur’an časni, u rješavanju nastale situacije, nastojat ćemo prikazati u ovom radu. 

Summary

Topics of the khilafat and Pan-Islamism were very much alive and popular in Muslim intellectual elite in Bosnia and Herzegovina in the first half of the 20th century. Numerous works were written on these issues and many were translated from other languages with the aim of drawing the attention of general public with the purpose gaining their support for the concepts in matter. Of course, the views regarding these issues differed, but, nonetheless, the authors were quoting mostly same ayas of the Qur’an to which they gave their own interpretations. These issues reached the peak of popularity in 1924, when khilafat was abolished. What was achieved with this and what were the consequences thereof? How it was perceived in the Muslim world, especially amongst the Muslims in Bosnia and Herzegovina, what was the response, what solutions, primarily those that relied upon the first source of Islam, the noble Qur’an, were offered in attempts to resolve the situation? These are the questions that we attempt to answer in the present article. 


Ključne riječi


tumačenje Kur’ana, Bosna i Hercegovina, hilafet, panislamizam / interpretation of the Qur’an, Bosnia and Herzegovina, khilafat, Pan-IslamismDOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1736

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##