ULOGA PORODICE I ŠKOLE U AFIRMACIJI BEZBJEDNOSNE KULTURE / THE ROLES OF FAMILY AND SCHOOL IN AFFIRMATION OF SAFETY CULTURE

Sumejja Smailagić

Sažetak


UDK 37.06:364.636(497.11) 

Autorica u radu analizira status, položaj i utjecaj porodice i škole kao esencijalnih institucija na kulturološko i intelektualno formiranje mlade ličnosti s aspekta bezbjednosne kulture. Projekcija koncepta zasniva se na osnovama naučne analize, koncipirana u teorijskoj i empirijskoj ravni. Ima za cilj da istakne i ukaže na značaj bezbjednosne kulture učenika osnovnih i srednjih škola, koja se direktno i indirektno reflektuje na njihovu ukupnu bezbjednost u savremenim civilizacijskim i urbanim uslovima života. U sprečavanju pojava, procesa i događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i zdravlje, kao i životnu sredinu, imperativna je potreba da se daju ocjene, prijedlozi i sugestije za dalji razvoj sistema upravljanja zaštitom učenika od bezbjednosnih rizika. U okviru studije istraženi su svi elementi značajni za funkcionalnu porodicu, organizaciju i edukaciju učenika, kao i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u okviru obrazovno-vaspitnog sistema na teritoriji države Srbije. Nalazi dobijeni na reprezentativnom uzorku omogućili su naučnu analizu i uopštavanje, a potom su stavljeni u funkciju projektovanja modela bezbjednosne kulture. Dakle, u postupku empirijskog istraživanja izvršene su deskriptivna i faktorska analiza podataka, manifestnih varijabli, kao i faktora utjecaja koji su od značaja za bezbjednost i zaštitu učenika od bezbjednosnih rizika i razvoj njihove bezbjednosne kulture u procesu obrazovanja i vaspitanja. Pored toga, izvršena je i analiza normativno-pravne regulative bezbjednosti u institucijama obrazovanja i vaspitanja, kao i analiza programskih sadržaja u osnovnim i srednjim školama. 

 

In this article the author analyses status, position and influence of family and school as essential institutions upon cultural and intellectual development of a young personality viewed in the perspective of safety culture. The projection of the concept is based upon findings of scientific analysis conceptualised within theoretical and empirical spheres. It aims at underlining and pointing out to the significance of the security culture of students of primary and secondary schools, which is directly and indirectly reflected upon their overall security in contemporary civilizational and urban circumstances of life. In order to prevent processes and events that may jeopardise safety, health and environment of students, it is an imperative necessity to estimate and give suggestions for further development of the system for the protection of students from risks to their safety. All the elements relative to the functional family, organisation and education of students and education of all employed in primary and secondary schools within the educational system of Serbia are presented in this work. Findings of the survey taken from the representative sample have served for the scientific analysis and generalisation and the same were used for producing a model of safety culture. Thus within the procedure of empirical study descriptive and factor data analysis were used to analyse data comprising of manifested variables and influence factors significant for the security and protection of students from risks to their safety and for the development of their safety culture in the process of education and upbringing. Normative and legal regulations regarding the safety in educational and upbringing institutions were also analysed here as well as the content of curriculum for primary and secondary schools. 


Ključne riječi


porodica, škola, bezbjednost, bezbjednosna kultura / family, school, safety, safety cultureDOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1739

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##