(NE)DOSUĐIVANJE MEHRA U PARNIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE / (NON) GRANTING OF MEHR IN THE CIVIL PROCEEDINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i)

  • Adis Poljić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1807

Ključne riječi:

mehr, brak, bračni ugovor, ugovor o poklonu, utuživost, marriage, marriage contract, gift contract, legally enforceable

Sažetak

UDK 28-74:347.627.2

Predmet rada je mogućnost utuženja mehra u Bosni i Hercegovini. U radu je izvršen prikaz mehra i analiza pozitivnih propisa sa kojima mehr ima sličnosti. Analiza je izvršena za bračni ugovor i ugovor o poklonu. Pored navedene analize izvršena je komparacija navedenih instituta sa institutom šerijatskog prava mehrom. Sa stanovišta vremena isplate mehra, on se dijeli se na mehr muadžel i mehr muedždžel. Mehr muadžel se isplaćuje odmah pri stupanju u brak tako da njegova naplata nije razmatrana, već se analiza u radu odnosi na mehr muedždžel, koji se isplaćuje naknadno. Nakon komparacije bračnog ugovora i mehra dolazi se do zaključka da postoje razlike u vezi materijalnog dejstva, a posebno u vezi formalne valjanosti, koje dovode do nemogućnosti da mehr proizvede pravne posljedice koje ima bračne ugovor i po tom osnovu ne može dovesti do uspjeha žene u parnici. Za razliku od ove komparacije, poređenje između mehra i ugovora o poklonu dovodi do zaključka da se mehr može smatrati ugovorom o poklonu i da u pravu Bosne i Hercegovine može proizvesti pravne posljedice. Ovo je veoma značajno kako bi se izvršenju obaveze mehra od strane muškaraca pristupilo odgovornije i kako bi žene bile u mogućnosti da pred sudom ostvare svoja prava.

Summary

The subject-matter of this article is the real prospect of mehr being paid in lawsuits in Bosnia and Herzegovina. The article presents some aspects of mehr and analyzes positive regulations that are similar in their nature to mehr. Thus the analysis is made of the marriage contract and gift contract. The comparison is also made between these and the mehr. Considering the aspects of the time of payment, there are two kinds of mehr: mehr mu’ajjel and mehr muwejjel.   Mehr mu’ajjel is paid straight away at the time of the marriage thus its payment is not considered here. The analyses made in this article are in regards to the second kind, mehr muwejjel which is paid later on. After the comparison between the marriage contract and the mehr we were able to conclude that there are differences in the actual effect of these two. This is so particularly with regards to formal validity; this is to say that mehr does not produce legal consequence whereas the marriage contract does. However, when mehr is compared to gift contract the comparison showed that mehr can itself be considered as a gift contract; such can produce legal consequence according to the law of Bosnia and Herzegovina. This is very important for it can bring about more responsible approach of men towards the mehr and would mean that women can exercise their rights in these cases.

Downloads

Objavljeno

2021-02-03

How to Cite

Poljić, A. (2021). (NE)DOSUĐIVANJE MEHRA U PARNIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE / (NON) GRANTING OF MEHR IN THE CIVIL PROCEEDINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA . Novi Muallim, 21(83), 7-15. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1807

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI