O IBN TEJMIJI I NJEGOVOM RACIONALNOM PRISTUPU TEOLOŠKO-FILOZOFSKIM PROBLEMIMA / IBN TAYMIYYAH AND HIS RATIONAL APPROACH TO THEOLOGICAL-PHILOSOPHICAL ISSUES

Autor(i)

  • Hasan Džilo Fakultetu islamskih nauka u Skoplju

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1842

Ključne riječi:

Božija suština, Božija svojstva, imanencija, transcendencija, filozofska intuicija, predispozicija (fitra), Ibn Tejmije, God’s essence, God’s attributes, immanence, transcendence, philosophical intuition, predisposition (fitrha), Ibn Taymiyyah

Sažetak

UDK 28-184.3

U radu se razmatraju Ibn Tejmijini logički i teološki koncepti koji imaju filozofsku težinu, jer se naslanjaju na racionalne argumente koji nisu ni pod čijim spoljašnjim utjecajem. Ibn Tejmije slijedi vlastitu filozofsku predispoziciju (fitra), za koju smatra da može mnogo više kazati o istini nego bilo koji filozof.  Njegova kritika je usmjerena protiv teologa, filozofa i sufija koji su bili pod utjecajem grčke filozofije. Glavni problem oko kojeg kruži njegov teološko-filozofski diskurs je transcendencija Boga, kao i odnos između Boga i Njegovih svojstava. On smatra da je Božija suština jedna, a Njegova su svojstva mnoštvena. Mi ne možemo govoriti o Bogu već o Njegovim svojstvima ili imenima spomenutim u Kur'anu koja su izvedena  iz iskustvenog svijeta kao zahtjevi čovjekovog uma. Stoga, govor o Božijim svojstvima uključuje i govor o Njegovoj suštini.

Summary

The article analyses Ibn Taymiyyah’s logical and theological concepts which have philosophical aspects because they rely upon rational arguments which are free from any other external influence. Ibn Taymiyyah follows his own philosophical predisposition (fitrah), which he personally considered to be much more capable to relate about the truth than any other philosopher. His criticism is directed against theologians, philosophers and Sufis who were under the influence of Greek philosophers. The pivotal issue in all his theological-philosophical discourse is the transcendence of God and the relation between God and his attributes. He believes that God’s essence is one, and His attributes are plural. We cannot speak of God but only about His attributes and about His names that are mentioned in the Qur’an which are derived from the empirical world as a requirement of human mind. Thus, the discourse about God’s attributes includes the discourse about His essence.

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Džilo, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . (2021). O IBN TEJMIJI I NJEGOVOM RACIONALNOM PRISTUPU TEOLOŠKO-FILOZOFSKIM PROBLEMIMA / IBN TAYMIYYAH AND HIS RATIONAL APPROACH TO THEOLOGICAL-PHILOSOPHICAL ISSUES. Novi Muallim, 22(85), 8-15. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1842