ZEKAT – SUNNETSKI PRISTUP ŽIVOTU / ZAKAH – AN APPROACH TO LIFE IN ACCORDANCE TO THE SUNNAH

Autor(i)

  • Dr. Kenan Musić Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1845

Ključne riječi:

zekat, sadaka, sunnetski pristup, životni stil, naslijeđe, materijalne i nematerijalne vrijednosti, zakah, sadaqah, the Sunnah approach, lifestyle, heritage, material and immaterial values

Sažetak

UDK 28-428

Zekat kao temeljni propis islama tretiran je na različite načine i analiziran u mnogim dimenzijama s obzirom na izniman značaj u životu muslimanskih zajednica. Međutim, kada se radi o integralnom pristupu životu kroz stil življenja Božijeg Poslanika, s.a.v.s., kada se zekat motri kao dinamični odnos prema svekolikim dobrima, nisu se ponudile opširnije elaboracije. Govoriti o zekatu, a zanemariti činjenicu da je upravo Poslanik, s.a.v.s., kroz svoje djelovanje usmjerio na temeljne procese u primjeni ovog propisa islama rezultiralo je fragmentiranim razumijevanjem i nedostatnim primjenama u muslimanskoj stvarnosti. Ključni elementi motivacije i pravilna percepcija vrijednosti, u najširem smislu ove riječi, generacijama su oblikovali odnos prema dobrima i njihovoj upotrebi, što je u konačnici primjena Objave u kojoj se nalaže ovaj značajan propis i stub islama. Danas, zbog složenosti društvenog uređenja, izrazitog tehnološkog napretka i jezgrovitih promjena u ekonomskim odnosima, nužno je iznova definirati i pojasniti svu širinu sunnetskog pristupa životu, a posebno kada je riječ o dimenziji zekata kao kontinuiranog čišćenja i oplemenjivanja ljudskog karaktera i životnog stila doprinosa ljudskome rodu, što je naslijeđe svih poslanika i vjerovjesnika. Bez povratka zekatu kao temeljnom odnosu prema stvarnosti i propisu čija širina iznimno doprinosi i pojedincu i društvu, ako se nakon pravilnog razumijevanja primijeni prema sunnetskom mjerodavnom i smjerodavnom obrascu, očekivati značajnije promjene nabolje u kontekstu svekolikih odnosa jednostavno je uzaludno. Tekst sugeriše preispitivanje motivacije u izdvajanju zekata, širine mogućnosti doprinosa društvu kroz zekat i sagledava naslijeđe Muhammeda, s.a.v.s., u kontekstu istinskoga prihvatanja i primjene njegovog životnog stila.

Summary:

Zakah as a fundamental obligation of Islam has been viewed from different perspectives and analysed in various dimensions keeping in mind its exceptional significance in lives of Muslim communities. However, regarding an integral approach to life reflected in God’s Messenger’s  s.w.s. life style, when we see zekah as a dynamical attitude towards numerous bestowments, we lack some elaborate works. Speaking of zakah without considering a fact that it was the Messenger, s.w.s, who through his deeds laid foundations and directed the process for adhering to this obligation of Islam has resulted in fragmented understanding and in inadequate adherence to this obligation in the Muslim world. Key element of motivation and adequate perception of values, in its broadest sense, has shaped the attitude towards goods and its usage through generations, which is finally resulting in adherence to the Revelation wherein this important directive is prescribed as one of the pillars of Islam. Today, as a result of complexity of social structures, extraordinary technological progresses and swift changes in economic relations, it is necessary to redefine and clarify the Sunnah approach to life in its full extent, particularly when considering the dimension of zakah that reflects continuous purification and enrichment of human character which results in a lifestyle that makes a contribution to the human kind, which, in fact, is heritage of all the messengers and all the prophets. Without understanding zakah as a fundamental attitude towards reality, as a regulation which to great extent contributes to both the individual and the society, that is if correctly understood and applied as per the Sunnah guidelines, it is simply vain, in the context of various relations, to expect any significant improvements.  This article suggests re-evaluation of motivation behind making a donation in a form of zakah and observes the scope of prospects for contributing to the society in this way. It also analyses the heritage of Muhammad, s.w.s. in the context of possibilities of adopting and applying his lifestyle.   

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Musić, D. K. (2021). ZEKAT – SUNNETSKI PRISTUP ŽIVOTU / ZAKAH – AN APPROACH TO LIFE IN ACCORDANCE TO THE SUNNAH. Novi Muallim, 22(85), 27-32. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1845