OMALOVAŽAVANJE SUPRUŽNIKA (NUŠŪZ) I ZLOSTAVLJANJE SUPRUGE (DARB) U KONTEKSTU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Autor(i)

  • Senaid Zajimović Vakufska direkcija Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1924

Ključne riječi:

šerijat, intencije šerijata, šerijatski brak, omalovažavanje supružnika, udaranje supruge, zlostavljanje, izoliranje, nušūz, darb

Sažetak

UDK  28-4-055.2
            28-254

Ovaj rad ima za cilj sagledati dosadašnje rezultate tumačenja termina nušūz i darb kod klasičnih, ali i savremenih tumača i prevodilaca Kur’ana i propise koje su islamski pravnici bazirali na tom tumačenju, a zatim ponuditi novija saznanja u ovoj oblasti u kontekstu vremena i prostora u kome živimo, općih principa islama i intencija šerijata. Pogrešno upotrijebljena terminologija može izazvati pogrešnu percepciju u poimanju kur’anskog teksta, pa time i njegovu neadekvatnu primjenu u izricanju šerijatskopravnih normi koje se tiču braka i porodice. U radu pokušavamo odgovoriti na pitanje: Da li su dosadašnji prijevodi kur’anskih termina, nušūzneposlušnost supruge i ed-darbudaranje supruge, u koliziji s intencijama šerijata? U tom smislu, rad tretira osjetljivost bračnih odnosa i problema te problematizira različita shvatanja kur’anskih izraza nušūz i ed-darb. Uzimajući u obzir intencije šerijata prema kojima je jedna od zaštićenih vrijednosti ljudsko dostojanstvo, autor u radu preispituje mogućnost drukčije interpertacije 34. i 128. ajeta iz sure En-Nisa u kojima se spominju izrazi nušūz i ed-darb.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Zajimović, S. (2022). OMALOVAŽAVANJE SUPRUŽNIKA (NUŠŪZ) I ZLOSTAVLJANJE SUPRUGE (DARB) U KONTEKSTU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA. Novi Muallim, 23(89), 53–59. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1924