KRITIČKI OSVRT NA MEVDUDIJEVO POIMANJE SUNNETA

Autor(i)

  • Sumedin Kobilica MIZ Zenica

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1930

Ključne riječi:

Mevdudi, sunnet, hadis, metn, sened, zevk

Sažetak

UDK 28-725-4/-5

Ovaj rad, u cjelini, predstavlja napor ne samo da se predstavi Mevdudijevo razumijevanje sunneta, nego i kritički preispituju njegovi stavovi. Iako Mevdudi nije bio klasični muhaddis, neupitno je njegovo interesovanje za hadisku literaturu i njeno istraživanje. Stoga, predmet interesovanja ovog rada je, prije svega, Mevdudijevo dvojako razumijevanje sunneta. U prvom životnom razdoblju Mevdudi je nastojao sačuvati autoritet sunneta od teologa, koji su zagovarali tezu da se Kur'an može razumjeti bez hadisa Poslanika, s.a.v.s., te sekte ahmedija koji su autoritet Poslanika, s.a.v.s., ograničili na njegovo vrijeme. U kasnijem životnom dobu Mevdudi ukazuje na opreznost u slijeđenju hadiske literature kroz kritiku sakupljača hadisa i njihovih zbirki. Mevdudi dijeli sunnet Poslanika, s.a.v.s., na riječi i djela koja su produkt poslaničke i ljudske osobnosti. Samim tim, po njemu, prva ima normativan karakter, a druga nema. Također, on sve hadise dijeli na kolektivne (mutevatir), bez obzira bile praktičkog ili usmenog karaktera, i pojedinačne (ahad). Za razliku od muhaddisa, Mevdudi u ocjeni vjerodostojnosti hadisa prednost daje smislu teksta samog hadisa u odnosu na niz njegovih prenosilaca. S tim u vezi, Mevdudi ponekad ne prihvata ni one najrelevantnije predaje zabilježene u Sahihima. Osnova njegovih preispitivanja nepouzdanosti u hadiskoj literaturi jeste priroda ljudske pogrešivosti. Takva razmišljanja natjerat će ga da pribjegne metodologiji (diraje) ocjene pouzdanosti određene predaje na osnovu izgrađenog ličnog senzibiliteta.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Kobilica, S. (2022). KRITIČKI OSVRT NA MEVDUDIJEVO POIMANJE SUNNETA. Novi Muallim, 23(89), 85–91. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1930