TUMAČENJE KUR’ANA H. ŠERIFA AHMETIJA NA ALBANSKI JEZIK / INTERPRETATION OF THE QUR’AN IN ALBANIAN LANGUAGE BY H. ŠERIF AHMETI

Autor(i)

  • Azmir Jusufi

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1750

Ključne riječi:

Šerif Ahmeti, potreba i vrijednost tumačenja Kur'ana, tumačenje u duhu vremena, kur'anske znanosti / Šerif Ahmeti, the need for and the value of interpretations of the Qur’an, interpretation in the spirit of the time, ‘ulumu-l-Qur'an

Sažetak

UDK 28-234=18:929 Ahmeti Š.

      Kur'an, kako je poznato, predstavlja prvi i najbitniji fundament Šerijata iz kojeg proizlaze sveobuhvatne poruke i pouke, pravni propisi i cjelokupni islamski životni bonton. Također, on je temelj svih ostalih islamskih znanosti. Tumačenje plemenitih kur'anskih poruka jedna je od važnijih islamskih oblasti. Ova je oblast oduvijek privlačila pažnju mnogih islamskih istraživača kako u prošlosti tako i danas. Poruke Kur'ana bile su, a kao takve i ostale, fundamentalni izvor islamskih mislilaca. Prema tome, cilj ovog rada jeste da ukaže na tumačenje Kur'ana na albanskom jeziku istaknutog kosovskog alima, Šerifa Ahmetija; o potrebi i vrijednosti tumačenja Kur'ana, o Šerifu Ahmetiju kao prvom tumaču cjelokupnog Kur’ana na albanski jezik, o metodologiji koju je koristio u tumačenju Kur'ana, o tumačenju Kur'ana u duhu vremena, o upotrebi hadisa u tumačenju Kur'ana, te napose svega o kur'anskim znanostima  –  tzv. ulumu-l-kur'an.

Summary

As it is well known, the Qur’an is the first and most essential fundament of Shariah, wherefrom universal messages, teachings, legal regulations and the entire Islamic life etiquette is derived. It is also the foundation of all other Islamic studies. Exegesis of the messages of the noble Qur’an is one of the essential Islamic fields of study. This particular field has always attracted the attention of many Islamic scholars. The Qur’anic messages, as such, have always been the basic source of inspiration of the Islamic thinkers. Thus, the aim of this article is to point out to the interpretation of the Qur’an in Albanian language by a renowned ‘alim from Kosovo, Šerif Ahmeti. The text relates about: the need and the value of the exegesis of the text of the Qur’an, about Šerif Ahmeti as the first interpreter of the entire text of the Qur’an in to Albanian language, about the methodology that he used in his interpretation, about the interpretation of the Qur’an in the spirit of the present time, about the use of the Hadith in interpreting the Qur’an and finally the Qur’anic studies known as ‘ulumu-l-Qur'an.

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Jusufi, A. (2019). TUMAČENJE KUR’ANA H. ŠERIFA AHMETIJA NA ALBANSKI JEZIK / INTERPRETATION OF THE QUR’AN IN ALBANIAN LANGUAGE BY H. ŠERIF AHMETI. Novi Muallim, 20(80), 52-58. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1750

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI