DOPRINOS HAFIZA ALIJA KORÇE OBRAZOVNOM, VJERSKOM I NACIONALNOM ŽIVOTU U ALBANIJI / CONTRIBUTION OF HAFIZ ALI KORÇA TO EDUCATIONAL, RELIGIOUS AND NATIONAL LIFE OF ALBANIA

Autor(i)

  • Azmir Jusufi

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1862

Ključne riječi:

hafiz Ali Korça, medresa u Tirani, preporod društva, odgoj i obrazovanje, prosvjetiteljstvo, ateizam, komunizam, boljševizam, Hafiz Ali Korça, Madrasa in Tirana, social revival, upbringing, education, enlightenment, atheism, communism, Bolshevism

Sažetak

Sažetak

UDK 28-312.4

         929 Korca A.

U radu će biti riječi o hafizu Aliju Korçi, poznatoj ličnosti među Albancima, čiji je doprinos značajan na obrazovnom, naučnom, vjerskom i nacionalnom polju. Rad se bavi njegovim životom i djelatnošću općenito, kao i kratkim podacima o njegovom rođenju, porijeklu i profesionalnom angažmanu. Također, u radu je spomenut doprinos ovog alima buđenju svijesti Albanaca, kako u nacionalnom tako i u vjerskom smislu. Autor rada posebno je tematizirao zasluge Alija Korçe u otvaranju redovnih škola i medrese u Tirani; reformama nastavnog plana i programa u ovoj medresi; prosvjetiteljstvu među Albancima i uticaju na njega; te o ateizmu, komunizmu i boljševizmu koje se počelo širiti među Albancima u njegovo vrijeme.

Summary

This article will relate about hafiz Ali Korça a renowned figure amongst the Albanians, who made a significant contribution in the fields of education, learning, religion and national identity of Albania. The article discusses his life and works in general, presenting a short biography including his birth, origin and professional engagements. The article also mentions this ‘alim’s role in raising the national as well as religious awareness amongst the Albanians. The author here particularly stresses Ali Korça’s role in opening regular schools and madrasa in Tirana, in reforms of the teaching plan and programme in this madrasa and enlightenment of Albanians in general.  The article also discusses atheism, communism and Bolshevism which had started to spread amongst the Albanians in his time.

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Jusufi, A. (2021). DOPRINOS HAFIZA ALIJA KORÇE OBRAZOVNOM, VJERSKOM I NACIONALNOM ŽIVOTU U ALBANIJI / CONTRIBUTION OF HAFIZ ALI KORÇA TO EDUCATIONAL, RELIGIOUS AND NATIONAL LIFE OF ALBANIA . Novi Muallim, 22(86), 49–53. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1862