METONIMIJA U HADISIMA: METONIMIJSKE ZAMJENE KAO HERMENEUTIČKO SREDSTVO U TUMAČENJU HADISA / METONYMY IN THE HADITH: METONYMY AS A TOOL OF HERMENEUTICS IN INTERPRETATION OF THE HADITH

Autor(i)

  • Fadilj Maljoki

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1813

Ključne riječi:

metonimija, sinegdoha, hadis, sunnet, Kurʼan, kontekst, (kognitivna) lingvistika, promjena vjere/apostazija, svjedočenje da nema boga osim Allaha, metonymy, synecdoche, Hadith, Sunnah, the Qur’an, context, (cognitive) linguistics, change of faith/apostasy, bearing witness that there is no god but Allah

Sažetak

UDK 811.411.21'373.612.2:28-23

Sažetak

U ovom radu govori se o metonimiji kao hermeneutičkom sredstvu u tumačenju hadisa. U prvom dijelu rada razmatra se metonimija u (kognitivnoj) lingvistici: njena definicija, tipologija, kognitivnolingvistička načela vezana za metonimijske zamjene/prijenose, te njene funkcije na retoričko-stilskoj i semantičko-pragmatičkoj ravni. Drugi dio rada tretira zastupljenost metonimije u hadisima. Navedeno je pet reprezentativnih primjera koji pokazuju da su hadiski učenjaci prepoznali metonimijske zamjene u verbalnom sunnetu. Treći, zadnji i bazični dio ovog rada bavi se metonimijom kao hermeneutičkim sredstvom, odnosno značajem prepoznavanja metonimije za ispravno tumačenje hadisa. U ovom dijelu, u svjetlu zadate teme, analizirali smo hadis: „Ko promijeni vjeru, ubijte ga“, i hadise u kojima se govori o tome da će onaj ko posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha ući u Džennet. Podrobnom analizom došli smo do zaključka da ovi hadisi, uslijed metonimijskih zamjena do kojih je u njima došlo, ne mogu imati doslovno značenje.

Summary

This article relates about metonymy as a hermeneutic tool in interpretation of the Hadith. The first part of the article analyzes metonymy in (cognitive) linguistics: its definition, typology, cognitive and linguistic premises related to transitions/substitutes of metonymy and its function in rhetorical-stylistic as well as in semantic-pragmatic levels. The second part of the article deals with the actual occurrence of metonymy in the Hadith. Five representative samples of its use are presented here which demonstrate the fact that the Hadith scholars have recognized metonymy within the verbal Sunnah. The third and at the same time the fundamental part of this article deals with metonymy as a hermeneutic tool and with the significance of recognizing metonymy for a correct interpretation of the Hadith. In this part, in the light of the given topic, we analyzed the Hadith: “Whoever changes his religion, then kill him…”, and those of the Hadith that relate about sayings that the one who bears witness that there is no god but Allah, will enter Jannah. Through a detailed analysis we reached a conclusion that these Hadiths due to metonymy contained therein cannot be understood literally.

Downloads

Objavljeno

2021-02-03

How to Cite

Maljoki, F. (2021). METONIMIJA U HADISIMA: METONIMIJSKE ZAMJENE KAO HERMENEUTIČKO SREDSTVO U TUMAČENJU HADISA / METONYMY IN THE HADITH: METONYMY AS A TOOL OF HERMENEUTICS IN INTERPRETATION OF THE HADITH. Novi Muallim, 21(83), 55-66. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1813

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI