UČITELJI IMAMA EBU HANIFE

Autor(i)

  • Sumeja Ljevaković-Subašić Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1919

Ključne riječi:

Ebu Hanife, hanefijski mezheb, fikh, hadis, ashabi, Hammad bin Ebi Sulejman, Amir eš-Ša'bi, 'Atta' bin Ebi Rebbah

Sažetak

UDK 929 Ebu Hanifa
           37.014.52:28

Kufa, mjesto gdje je Ebu Hanife rođen i gdje je stekao najveći dio svoga obrazovanja, bila je svojevremeno jedan od najvećih centara razvoja islamskih nauka, pored Meke, Medine i Basre. U vrijeme halife Alija ibn Ebi Taliba Kufa je bila i glavni grad hilafeta. Preko hiljadu ashaba, uključujući i 24 učesnika Bitke na Bedru, naselilo se u Kufu. Njihovo prisustvo je dovelo do pojačanog interesa za učenje, razumijevanje i proučavanje vjere i vjerskih propisa među stanovnicima Kufe. Većina ashaba je prenosila predaje od Vjerovjesnika, a.s., ili je svojim primjerom živjela sunnet Božijeg Poslanika, a.s, te ga na taj način prenosila idućoj generaciji muslimana – tabi’inima. Upravo od ove generacije koja je slušala hadis i svjedočila načinu prakticiranja obreda i sunneta direktno od ashaba Božijeg Poslanika, a.s., učio je imam Ebu Hanife. Historijski izvori navode da u Kufi nije bilo nijednog muhaddisa, a da od njega Ebu Hanife nije zabilježio hadis. Zbog ove činjenice i činjenice da je imam Ebu Hanife svoje znanje, pored Kufe, stjecao i u Meki, Medini i Basri gdje je prisustvovao predavanjima najeminentnijih učenjaka tih prostora, određeni autori navode da broj Ebu Hanifinih učitelja dostiže cifru od 4000. Budući da je nemoguće nabrojati sve učitelje imama Ebu Hanife, u ovom radu su spomenuti samo neki od njih koji su bili među poznatijim imamima u fikhu, hadisu, tefsiru i kiraetu u svom vremenu. Rad ponaosob obrađuje sljedeće učitelje: Hammad bin Ebi Sulejman, Amir eš-Ša’bi, 'Atta' ibn Ebi Rebbah, Katade ibn Di'ameh el-Basri, Amr ibn Dinar, Ibn Šihab ez-Zuhri, Sulejman bin Mihran - El-A'meš, Ebu Dža'fer Muhamed bin Ali bin el-Husejn, ‘Ikrime Ebu Abdullah, Seleme bin Kuhejl bin Husajn el-Hadramij, El-Hakem bin ‘Utejbe, Nafi’ Ebu Abdullah el-Medeni, Ebu ez-Zubejr el-Meki Muhamed bin Muslim, Hišam ibn ‘Urva ibn ez-Zubejr i Abdurahman bin Hurmuz el-E’radž.

Downloads

Objavljeno

16.05.2022.

How to Cite

Ljevaković-Subašić, S. (2022). UČITELJI IMAMA EBU HANIFE. Novi Muallim, 23(89), 9–18. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i89.1919