K O N K U R S za izbor sekretara Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH

K O N K U R S za izbor sekretara Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH

Facebook
LinkedIn
Twitter

Na osnovu zaključka Glavnog odbora Udruženja ilmijje od 19. safera 1439. h.g. / 8. novembra 2017. godine raspisuje se

K O N K U R S

za izbor

sekretara Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je član Islamske zajednice u BiH,
 • Da je član Udruženja ilmijje.

Posebni uvjeti:

 • Da je aktivan član Udruženja ilmijje IZ u BiH,
 • Da ima najmanje 10 godina radnog iskustva na mjestu imama, hatiba i muallima,
 • Završen fakultet: VSS, 180 odnosno 240 ECTS bodova,
 • Da posjeduje organizacijske sposobnosti.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs uz kraću biografiju/CV
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Potvrda o članstvu u Islamskoj zajednici,
 • Potvrda osnovnog odbora Udruženja ilmijje o članstvu,
 • Stav okružnog odbora o aktivnom članstvu u Udruženju.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili kopije ovjerene od nadležnog organa državne uprave.

Ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po bolonjskom sistemu studiranja, uz univerzitetsku diplomu obavezno se dostavlja i dodatak diplomi.

Ukoliko je visoko obrazovanje stečeno u inostranstvu, potrebno je priložiti ovjerenu kopiju rješenja o nostrifikaciji koje je izdao nadležni organ ili ustanova.

U pogledu radnog iskustva ne dostavljati radnu knjižicu jer se radnom knjižicom dokazuje samo radni staž.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u IIN Preporod i na web portalu www.ilmijja.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati poštom preporučeno na adresu: Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ul. Zelenih beretki br. 17 s naznakom – „Prijava na konkurs za sekretara Glavnog odbora Udruženja ilmijje IZ u BiH – NE OTVARAJ“.