NOVA KNJIGA UDRUŽENJA ILMIJJE I EL-KALEMA: BOSANSKOHERCEGOVAČKI IMAMI U VRIJEME KOMUNIZMA

NOVA KNJIGA UDRUŽENJA ILMIJJE I EL-KALEMA: BOSANSKOHERCEGOVAČKI IMAMI U VRIJEME KOMUNIZMA

Facebook
LinkedIn
Twitter

Knjiga „Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma“ – Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine predstavlja dorađenu doktorsku disertaciju Adisa Sultanovića koju je pod naslovom „Društeni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“ odbranio na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 19. januara 2021. godine pred komisijom: doc. dr. Asim Zubčević, predsjednik, doc. dr. Senad Ćeman, član i prof. dr. Ahmet Alibašić, mentor i član.

Predmet ove studije je društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini u periodu od 1945. do 1971. godine. S toga je cilj bio sagledati stanje i prilike koje su utjecale na položaj bosanskohercegovačkih imama u društvu uopće i u Islamskoj zajednici u BiH posebno. Pored toga, važno je bilo proučiti i predstaviti ukupno djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine u namjeri razumijevanja njihovog vjersko-prosvjetnog rada, kao i njihovog doprinosa Islamskoj zajednici u BiH i socijalističkom društvu općenito.

Odgovore na mnoga pitanja i dileme bilo je moguće tražiti unutar nekoliko teorijskih okvira. Ova studija predstavlja upotrednu historijsku i sociološku studiju. Ona je historijska zbog retrospektivnog istraživanja koje je usmjereno na proteklo razdoblje, na protekle događaje koji su od velikog značaja za razumijevanje ove teme. Uz to, ona je sociološka u dijelu u kojem analizira imame kao organizovanu (profesionalnu) društvenu grupu koja se poslije 1945. godine našla pred možda najvažnijim izazovom u povijesti Islamske zajednice u BiH, odnosno imamske službe: pronaći svoje mjesto u radikalnim društveno-političkim okolnostima komunističkog režima i organizirati se zarad opstanka, zadovoljavanja svojih potreba, interesa, ideala i vrijednosti.

Struktura knjige:

Knjiga Bosanskohercegovački imami u vrijeme komunizma sastoji se od šest poglavlja. U uvodnom dijelu autor obrazlaže problem i predmet istraživanja, teorijski okvir, radnu tezu, strukturu rada, metode istraživanja i pregled izvora i literature. U drugom poglavlju autor tematizira normativni okvir za državno-vjerske odnose. Uz to, analiziran je i institucionalni okvir za odnos vlasti u Bosni i Hercegovini sa vjerskim zajednicama. Sagledane su i društveno-političke okolnosti u državi: vrijeme represije u periodu od 1945. do 1953. godine, represivne mjere prema imamima, ali i promjena odnosa između države i Islamske zajednice u periodu od 1953. do 1971. godine. Fokus interesovanja je na djelovanju Udruženja ilmije u BiH, posebno u rješavanju socijalnog statusa njenog članstva-imama, ali i njihovog općeg kulturno-obrazovnog uzdizanja.

Treće poglavlje posvećeno je analizi socijalnog (materijalnog) položaja imama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine. U okviru ovog poglavlja autor tematizira postratne mjere komunističke vlasti u vezi oduzimanja vakufske imovine Islamskoj zajednici, kao i pitanje izvora finansiranja Islamske zajednice u „novim“ uvjetima. Najveću  pažnju je autor stavio na pitanje finansiranja imama u naturi i u novcu, kao i pitanje njihovog socijalnog osiguranja.

Četvrto poglavlje posvećeno je pitanju obrazovanja imama poslije Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, sa posebnim interesovanjem na njihovo školovanje u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Akcenat interesovanja je stavljen i na ulogu i značaj imamskih ispita kao i drugih oblika edukativnih mjera Islamske zajednice u BiH u prevladavanju kadrovskog deficita.

U petom poglavlju autor analizira položaj imama između teorijskog određenja kroz normativne akte Islamske zajednice i stvarnosti, prilikom čega su proučeni Ustavi Islamske zajednice kao i ostali normativni akti koji su u naznačenom periodu tretirali imamsku službu u džematima. S tim u vezi, u knjizi su sagledana i osnovna kadrovska pitanja, problemi i izazovi u imamskoj službi u Bosni i Hercegovini u periodu od 1945. do 1971. godine.

U posljednjem šestom poglavlju autor tematizira društveni položaj imama u socijalističkoj Bosni i Hercegovini. Pri tome je analiziran vjersko-prosvjetni rad imama u džematim, njihova uloga u infrastrukturnim projektima Islamske zajednice, kao i njihova uloga u procesu vjerske obuke u mektebima diljem socijalističke Bosne i Hercegovine.

Na kraju knjige je zaključak i prilozi: hronologija događaja, izbor arhivskih dokumenata, bibliografija rada i registar imena.

Izdavači knjige su Udruženje ilmijje IZ u BiH i Izdavački centar Rijaseta IZ u BiH El-Kalem.