PERENIJALNA FILOZOFIJA I APORIJE VJERSKOG PLURALIZMA: GLEDIŠTA FRITHJOFA SCHUONA I S. H. NASRA / PERENNIAL PHILOSOPHY AND THE ISSUES OF RELIGIOUS PLURALISM: IN VIEWS OF FRITHJOF SCHUON AND S.H.NASR

Autor(i)

  • Samedin Kadić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1445

Ključne riječi:

Perenijalna filozofija, vjerski pluralizam, Frithjof Schuon, S.H. Nasr / Perennial philosophy, religious pluralism, S.H. Nasr

Sažetak

UDK 17.023.32
2-67

Sažetak

U ovom radu se govori o promišljanjima nekih predstavnika tradicionalne škole u okviru perenijalne filozofije o multireligijskom fenomenu, pri čemu je naglasak stavljen na opservacije Frithjofa Schuona i S. H. Nasra kao istaknutih pripadnika ove filozofije ili škole mišljenja. Pitanje religijskog diverziteta je postalo posebno aktuelno u 20. stoljeću kada dolazi do međusobnog “otkrivanja” različitih religija, te samim tim porasta svijesti o religijskom univerzumu kao suštinski pluralističnom. Događa se dezintegracija tradicionalnih, singularnih i zatvorenih religijskih univerzuma unutar kojih su pojedinci rijetko imali iskustvo drugog i drugačijeg. Religijski diverzitet 20. stoljeća je nametao pitanja o smislu religije kao takve i istine kao takve. Neki su iz ovih pitanja izveli zaključak kako je religijska istina u suštini relativna. Postoji mnogo religija, a budući da su sve potencijalno istinite, to znači da nije nijedna istinita. Tako je religijski pluralizam išao na ruku rastućem nihilizmu i ateizaciji. Kao moguće rješenje aporije religijskog pluralizma Frithjof Schuon i S. H. Nasr zagovaraju tradicionalni pristup u izučavanju religijskog fenomena kao jedinstvenu perspektivu unutar filozofije religije. Unutar ove perspektive svaka religija jeste Religija, a živjeti u potpunosti jednu religiju znači živjeti Religiju kao takvu.

Summmary

This article relates about the thought of some of the representatives of traditional school within perennial philosophy regarding the phenomenon religious plurality, focusing upon observations of Frithjof Schuon and S.H. Nasr, two most prominent representatives of this philosophy or this school of thought. Discussions concerning the issue of religious diversity became especially relevant in 20th century, at the time of mutual “discovering” of different religions and rising awareness of pluralistic religious universe. It is the time of disintegration of traditional, singular and confined religious universes wherein an individual rarely had an experience of other and different. Religious diversity of 20the century posed the questions of the significance of religion as such and of the truth as such. Some have even drawn such conclusions that presented religious truth as an essentially relative term. Arguing that since there exist many religions each of which can be evaluated as potentially true, therefore it can be concluded that none is true. Thus religious pluralism served ever growing nihilism and atheism. As a possible solution to this problem of religious pluralism, Frithjof Schuon and S. H. Nasr are proposing a traditional approach to the study of religious phenomenon as a unique perspective within the philosophy of religion. Viewed from within this perspective each religion is the Religion and living one religion fully, means living the Religion as such.

Downloads

How to Cite

Kadić, S. (2017). PERENIJALNA FILOZOFIJA I APORIJE VJERSKOG PLURALIZMA: GLEDIŠTA FRITHJOFA SCHUONA I S. H. NASRA / PERENNIAL PHILOSOPHY AND THE ISSUES OF RELIGIOUS PLURALISM: IN VIEWS OF FRITHJOF SCHUON AND S.H.NASR. Novi Muallim, 18(69), 3-10. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1445

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI