ARAPSKI JEZIK U KULTURNOM IDENTITETU EVROPE

Autor(i)

  • Zehra Alispahić Fakultet islamskih nauka UNSA

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1880

Ključne riječi:

arapski jezik, Evropa, preporod, identitet, kultura, multikultura, jezička raznolikost, Arabic language, Europe, revival, identity, culture, multicultural, language diversity

Sažetak

UDK 811.411.21:316.72(4)

Velika islamska osvajanja u sedmom stoljeću otvorila su nove geografske horizonte i na Istok i na Zapad arapskom jeziku kao jeziku vjere i nauke. Od osmog stoljeća arapski jezik je na različite načine i s različitim intenzitetom dio evropskog kulturnog identiteta. Evropa je preko Arapa i arapskog jezika prvi put došla u dodir i upoznala tekovine drevnih naroda. Prevođenje najvažnijih djela s grčkog na arapski jezik kao i dragocjeni i originalni komentari prevodilaca ali i izvorna djela arapskih znanstvenika, u Evropu su donijeli duh naučne misli i istraživanja i kreirali prostor za evropsku renesansu koja je krenula kroz susrete s Arapima u Španiji i Italiji. Osmanlijska osvajanja arapski jezik su donijela i na Balkansko poluostrvo. Procjene govore da danas u svijetu živi oko 436,08 miliona Arapa. Arapi danas žive širom svijeta i njihov broj van arapske regije se procjenjuje na 30 do 50 miliona ljudi. Prema različitim statističkim izvještajima, danas u Evropi živi više od šest miliona Arapa. Statistike se mijenjaju iz dana u dan. Nova geopolitička gibanja u svijetu Evropu na drugačiji način dovode u dodir s arapskim jezikom. Širom Evrope otvaraju se novi centri i odsjeci za izučavanje arapskog jezika. Najstariji živi semitski jezik morao bi, ako se to do sada u oficijelnom smislu nije desilo, dobiti  na značaju i u kontekstu očekivanih jezičkih politika Evropske unije o nužnosti izučavanja jezikā iz različitih jezičkih porodica u multikulturalnoj Evropi a u kontekstu promoviranja jezičke raznolikosti i interkulturalne komunikacije.

SUMMARY:

Great Islamic conquests of the seventh century opened up new horizons towards the East as well as towards the West for the Arabic language, as language of faith and science. Ever since the eighth century, Arabic language is in different ways and with varied levels of intensity, part of the European cultural identity. It was through Arabs and the Arabic language that Europe came in to contact with and was introduced to the heritage of ancient civilisations. Translations of major works from Greek to Arabic language as well as the other valuable and genuine commentaries by the translators, but also the original works written by the Arabic scientists have brought to Europe the spirit of scientific thought and research and created the space for European Renaissance which began with the meeting with the Arabs in Italy and Spain. Ottoman’s conquests brought the Arabic language to the Balkan Peninsula as well. It is estimated that there is 436.08 million Arabs in the world today. Arabs today live all around the world and the number of Arabs living outside the Arabic region is estimated 30 to 50 million. According to various statistical reports there are over 6 million Arabs living in Europe today. Statistics are changing on daily bases. The new geo-political trends in the world are, in various ways, bringing Europe in contact with Arabic language. New centres and departments for studies of Arabic language are being opened throughout Europe. The oldest surviving Semitic language should, although it is not officially yet, be recognised in the context of expected linguistic policies of European Union regarding the necessity of studying the languages of various language families within multicultural Europe and also in context of promoting differences and multicultural communications.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Alispahić, Z. (2021). ARAPSKI JEZIK U KULTURNOM IDENTITETU EVROPE. Novi Muallim, 22(87), 53–58. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1880