EFIKASNOST PODUZETIH MJERA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH U DOBA VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19 NA PRIMJERU MUFTIJSTVA ZENIČKOG

Autor(i)

  • Muharem Adilović Islamski pedagoški fakultet u Zenici
  • Anela Hasanagić Islamski pedagoški fakultet u Zenici
  • Ajdin Huseinspahić Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1872

Ključne riječi:

krizna situacija, institucionalno reagovanje, Islamska zajednica, Crisis situation, institutional response, Islamic Community

Sažetak

UDK 616.98:578.834]:28-78(497.6-24)

Vjerske zajednice imaju veoma važnu ulogu u društvenom životu pojedinaca, pripadnika religijske zajednice. Često se dešava da državni organi proglase neke mjere, ali vjernici opet osluškuju poruke vjerskih zajednica kako bi i svoje djelovanje uskladili s tim što im nalažu vjerski lideri.

Sličnu situaciju smo imali i na prostoru BiH, gdje je 17.3.2020. godine donesena odluka o zabrani okupljanja, te o zabrani zajedničkih molitvi u svim bogomoljama, što je uključivalo i zabranu obavljanja džuma-namaza, kao i svih drugih dnevnih, odnosno noćnih namaza.

IZ je u potpunosti formalno-pravno ispoštovala odluke Kriznog štaba, ali se postavlja pitanje da li su te odluke bile ispoštovane i u praksi, kao i kakva su osjećanja džematlija u ovom cijelom procesu, da li su dobili od vjerske zajednice ono što im je trebalo za vrijeme pandemije, te na koji način su se uposlenici Islamske zajednice iznijeli s tim. Cilj ovog istraživanja je upravo detektovati sprovođenje odluka, kao i odnos i osjećanja džematlija prema tome, te uporediti sprovođenje odluka na nivou različitih medžlisa unutar Muftijstva zeničkog

Metodološki gledano, istraživanje je sprovedeno primjenom kvantitativne metodologije, s upotrebom deskriptivnog i kvazikorelacijskog dizajna. Nastojali smo obuhvatiti što veći broj džematlija, koji su odgovorili na 15 ciljano konstruisanih pitanja iz upitnika.

Kvantitativnim dijelom istraživanja je obuhvaćeno 604 ispitanika s područja Zenice, Tešnja, Teslića, Zavidovića, Doboja i Maglaja. Ispitanicima su preko džematskih odbora podijeljeni upitnici, koje su džematlije i džematlijke popunjavali i dostavljali imamima. 

Rezultati istraživanja ukazuju da su se imami pridržavali epidemioloških mjera, kao i da su naglašavali važnost provođenja istih, te su insistirali na provođenju istih. Džematlije iz medžlisa Tešanj, Teslić, Zavidovići i Maglaj su informirali statistički značajno češće da su njihovi imami i predstavnici džematskih odbora insistirali na nošenju maske, sedžade, tespiha, te održavanju distance tokom namaza, u odnosu na džematlije medžlisa Zenica i Doboj. Također, socio-demografske varijable se uglavnom nisu pokazale statistički značajnim prediktorom osjećanja džematlija u odnosu na propisane mjere. Spol, dob i frekvencija posjećivanja džamije prije pandemije uglavnom nisu statistički značajan prediktor, osim na varijabli „Kako se osjećate po pitanju odluke koju je donio imam o tome da džematski odbor može klanjati u džamiji i dnevne namaze i džuma-namaz?“, gdje smo dobili da je prethodna učestalost dolaženja u džamiju značajan prediktor i to da su više negodovali oni koji rjeđe dolaze u džamiju.

Summary

Religious communities have a very significant role in social life of an individual, member of that community. It is often the case that some measures are announced by the government bodies, but the faithful are still expecting to hear the messages from the religious community’s officials before they comply with. The similar situation we have seen in the region of Bosnia and Herzegovina, when on March 17th 2020, a decision was made to ban public gatherings, congregational prayers for all denominations including the ban of jummah salah as well as all the other congregational prayers. IC adhered, entirely, with this decision of the Crises Headquarters, but the question rises as of whether these decisions were compiled keeping in mind the practice and also what were the sentiments of jamaats in this process, did they receive what they needed from the religious community during pandemic and in what ways the employees of the Islamic Community faced this challenge. The aim of this article is to analyse the adherence to these decisions and to observe the sentiments of jamaats regarding this and also to compare the degree of adherence in a number of majlis within Zenica Muftijstvo. For this purpose, a research was carried out using a quantitative method with a use of descriptive and quasi-correlational design. We attempted to involve larger number of respondents to answer 15 constructed questions from the questionnaire. Quantitative part of research involved 604 respondents from Zenica, Tešanj, Teslić, Zavidovići and Maglaj. Respondents were reached through jamaat boards who filled out the questionnaires and sent them back through their imams. The results show that imams were fully complying with epidemiological measures and that they stressed the significance of the same while insisting on strict adherence to the instructions issued by the authorities. It also showed that the jamaats of the Majlises of Tešanj, Teslić, Zavidovići, Doboj and Maglaj reported, statistically, significantly more frequent insistence of their imams and the representatives of jamaat boards, in comparison to those of Zenica and Doboj Majlises, for all who come for prayers to the mosque to wear masques, bring their own sajada and tasbeeh and to keep required distance. It also showed that socio-demographic variables were not significant predictor of the sentiments of jammat towards the issued measures. Gender, age and general frequency of visits to the mosques prior to the pandemic are generally not statistically significant predictor, except for the particular variable stating: ‘How do you feel about decision of the imam allowing only jamaat board to offer daily prayers as well as jumah salah in the mosque?’; where we found that the frequency of visits to the mosque prior to the pandemic is a significant predictor and the fact that it displeased more those who do not come to mosque often generally.

Downloads

Objavljeno

20.10.2021.

How to Cite

Adilović, M., Hasanagić, A., & Huseinspahić, A. (2021). EFIKASNOST PODUZETIH MJERA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH U DOBA VANREDNE SITUACIJE IZAZVANE PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19 NA PRIMJERU MUFTIJSTVA ZENIČKOG. Novi Muallim, 22(87), 3–17. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i87.1872