NOVI MUALLIM: POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

NOVI MUALLIM: POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Facebook
LinkedIn
Twitter

Poštovani/e,

Uredništvo časopisa Novi Muallim Vas poziva da tokom cijele godine dostavljate svoje istraživačke, stručne radove, te prikaze knjiga. Istraživački radovi treba da sadrže pregled relevantne literature, opis metodologije, sažetak nalaza, i raspravu o implikacijama za praksu u obrazovnom okruženju. Stručni teorijski radovi treba da sadrže jasno objašnjenje teorije, opis historijskog konteksta, utemeljenje na osnovu literature, te zaključak. Istraživači, stručnjaci uključeni u proces obrazovnog sistema (školske, obrazovne, istraživačke i kulturne institucije) pozivaju se da dostavljaju radove koji treba da sadrže kritičku analizu i uvid u metode rada i efikasne prakse u nastavi.

Teme od posebnog interesa za 2017. godinu su:

Obrazovni sistem u okviru Islamske zajednice u BiH – institucije, historijat, planovi i programi, metode

Naprimjer:

 • O novom nastavnom planu i programu FIN-a u kontekstu drugih islamskih fakulteta u svijetu (komparativna metoda)
 • GH medresa – izmjene plana i program rada (posebno 1963., 1972.,) do posljednje izmjene 1993/94. godine
 • Udžbenici u obrazovnom sistemu IZ u BiH (visoko i srednje)
 • Mektebi – obrazovne ustanove IZ u BiH. (Institucije, historijat, planovi i programi, udžbenici, metode poučavanja, perspektive i mogućnosti)
 • Odgojno-obrazovni rezultati vjeronauke i mektebske nastave

Domaći i međunarodni istraživači i stručnjaci za šerijatsko pravo (austrougarski period i poslije toga, pravnici koji su se bavili šerijatskim pravom)

Naprimjer:

 • Eugen Sladović, Ljudevit Farkaš, Mehmed Begović, Ahmad Atif Ahmad, Khaled Abou El Fadl, Wael Hallaq, Muhammad Hashim Kamali

Tesavvuf

Naprimjer:

 • Tekije i sufijski redovi u BiH nakon 1995. godine. Historijat, idžazetname, transnacionalne veze, uključenost u rad IZ-e.
 • Značajni šejhovi tekija u BiH, očuvanje tekija u periodu 1945-1990
 • Izučavanje tesavvufa u obrazovnom sistemu IZ-e
 • Pisana zaostavština šejhova BiH (prijevodi, orginalni radovi)

 Vakufi u Bosni i Hercegovini

 • (Pojmovi, institucije, historijat, etika upravljanja vakufom, perspektive i mogućnosti)

Kultura sjećanja – genocid nad Bošnjacima u BiH

 • (Posljedice genocida, memorijalizacija, izučavanje genocida u obrazovnom sistemu BiH, postgenocidna BiH)

Islamski reformizam u BiH

Naprimjer:

 • Tradicija islamskog reformizma (islah) u BiH (prema tekstu prof. dr. Fikreta Karčića, Šta je to islamska tradicija Bošnjaka? – jedna od sastavnih komponenti te tradicije)
 • Pojam i razumijevanje islamskog reformizma u BiH
 • Značajni mislioci i njihov doprinos (Dž. Čaušević, M.S. Serdarević, M. Handžić, H. Đozo, E. Karić, F. Karčić,)
 • Prisutnost ideja islamskog reformizma u nastavnim programima u institucijama IZ
 • Popularizacija islamskog reformizma kroz djela značajnih učenjaka i kroz nastavne programe IZ