Prava

Autor zadržava sva prava za članke objavljene u časopisu, osim prava prvog objavljivanja koje ostaje pri časopisu.  Časopis/izdavač nije odgovoran za moguća naknadna korištenja teksta. Pokretanje postupka u slučaju kršenja tih prava je odgovornost i na volju autora.
Facebook
LinkedIn
Twitter