SMJERNICE ZA MLADE AUTORE / ISTRAŽIVAČKI RAD

SMJERNICE ZA MLADE AUTORE / ISTRAŽIVAČKI RAD

SMJERNICE ZA MLADE AUTORE
KAKO PISATI : ISTRAŽIVAČKI ČLANAK/RAD
Uvodna napomena
Prije nego počnete pisanje rada, treba da se upoznate sa slijedećim izvorima:
• Opšta forma istraživačkog rada
• Posebne upute (ako su dostupne) za izradu rada prema zahtjevu časopisa odnosno izdavačke kuće za koju želite raditi
• Proučiti knjigu prof. Fikreta Karčića Metodi istraživanja u islamskim naukama (http://cns.ba/cns-izdanja/metodi-istrazivanja-u-islamskim-naukama-kratak-uvod-fikret-karcic/)
Pri usavršavanju vještine pisanja treba:
• Uvažiti urednička ili recenzentska uputstva
• Upoznati se sa pravilima pisanja sličnih radova kao i sa najčešćim greškama u pisanju istih
Opšta forma za izradu istraživačkog rada
Svrha pravilne organizacije rada je da se omogući selektivno čitanje. Kada se istražuje neka tema, potrebno je da se vidi nekada samo metoda rada nekog teksta, ili određeni rezultat rada, interpretacija ili možda samo sažetak kako bi se uvidjelo da li je taj rad relevantan za to istraživanje. Imajući to u vidu, mnogi časopisi zahtijevaju da se rad podijeli u slijedeće sekcije postavljene u datom redoslijedu, pri čemu svaka sekcija treba da počinje na novoj stranici. Naravno, postoje varijacije. Neki časopisi zahtijevaju kombinovanje rezultata i diskusije na primjer, ili stavljaju izvore i metode nakon teksta.
Tehničko opremanje rada / naznake
Rad pripremajte prema uputstvima časopisa gdje želite predati tekst. Uvijek se daje prednost specifičnim uredničkim zahtjevima nad navedenim opštim uputama. Pogledaj Upute za autore:
//ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/about/submissions#authorGuidelines
U svim sekcijama rada potrebno je:
• koristiti uobičajeni prozni način pisanja teksta
• zadržati fokus na temi koju se istražuje
• paragrafima odvajati svaku važnu tačku (osim sažetka)
• predstaviti ideje /tačke u logičkom slijedu
• izbjegavati neformalne izraze, ne obraćati se čitatelju direktnim govorom, ne koristiti žargon
• izbjegavati suvišne slikovite opise – koristiti samo figure koje su nužne da bi se predstavilo rezultat
Naslov
Nakon što se odlučite za temu, izaberite informativan naslov kao npr. Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 ili Pokret za reformu šerijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini 20. vijeka. Obratite pažnju da naslov odgovara sadržaju rada.
Sažetak
Sažetak treba da se sastoji od 100 do 150 riječi.
Opšta namjena
Sažetak je koncizan izvještaj o gotovom radu ili radu u progresu dat u jednom paragrafu. U jednoj minuti ili manje čitatelj treba da se upozna sa razlozima za izučavanje određene teme, opštem pristupu, glavnim zaključcima i sl.
Kako pisati sažetak
Sažetak treba pisati tek nakon što se završi rad. Nešto što još nije napisano ne može se ni sažeti. Koristiti što manje riječi je pravilo koje vrijedi i za pisanje cijelog rada, a naročito se odnosi na pisanje sažetka. U svakom slučaju treba koristiti pune rečenice i ne žrtvovati jasnoću teksta zarad sažetosti. Slijedeće tačke moraju biti sadržane u svakom sažetku. Od ovih prve dvije tačke ne bi trebale biti duže od jedne rečenice.
• ciljevi izučavanja – hipoteze, opšta pitanja, cilj
• kratak opis provedenog istraživanja
• rezultati uključujući određene podatke – ako su rezultati kvantitativne prirode – predstaviti kvantitavne podatke; rezultati statističkih analiza ukoliko su provedeni – trebaju se navesti
• važni zaključci ili pitanja koja su uslijedila iz eksperimenta
Stil pisanja
• jedan koncizan paragraf
• obzirom da se piše sažetak napisanog rada uvijek se piše u prošlom vremenu
• sažetak treba da bude samostalan ne smije sadržavati reference na bilo koji drugi dio rada kao što su tabele i sl.
• fokusirati se na rezultate rada – ostale informacije dati u jednoj, eventualno dvije rečenice ako je baš nužno
• izvještaj koji se nudi u sažetku mora biti dosljedan sadržaju ostalih dijelova rada
• pravopis, jasnoća rečenice i tačnost su važni u sažetku kao i u svim drugim dijelovima rada
Uvod
Uvod ne smije biti duži od dvije stranice.
Opšta namjena
Svrha uvoda je upoznavanje čitatelja sa razlozima odnosno povodima pisanja rada. Tu se rad stavlja u teoretski kontekst, i pomaže čitatelju da razumije i cijeni autorove ciljeve.
Kako napisati uvod
Postoji više različitih pristupa pisanju uvodnog teksta. Ovdje nudimo samo jedan primjer. Opisati značaj teme naučnog rada – zašto uopšte vrijedi o njoj pisati? Staviti temu u širi kontekst.
• Predstaviti temu – zašto ste se odlučili za baš taj model? Koje su mu prednosti?
• Iznijeti vaše specifične hipoteze, argumente ili ciljeve uz objašnjenje razloga koji su vas naveli da ih izaberete.
• Kratko objašnjenje provedenog istraživanja i kakav ste rezultat dobili uz pomoć istog.
Stil pisanja
• Koristiti prošlo vrijeme kada se navode utvrđene činjenice.
• Organizovati ideje tako da za svaku pojedinu tačku imate odvojen paragraf.
• Predstaviti popratne informacije samo kada je potrebno da se podrži teza. Iznijeti hipoteze/ciljeve jasno – bez pretjeranog pojednostavljivanja.
• Obratiti pažnju na pravopis, jasnoću i svrhovitost rečenice.
Izvori i metode
Ne postoji određeno ograničenje, ali u osnovi ovaj dio teksta treba ponuditi što konciznije. Navedite koje metode ste koristili pri izradi rada, bez navođenja detalja – to ostavite za glavni dio teksta/diskusiju.
Opšta namjena
Ovo bi trebao biti najlakši dio u toku pisanja rada, ali mlađi autori često ne razumiju namjenu pisanja metode kojom su proveli istraživanje. Namjena je navesti izvore, način i proceduru kojima ste došli do rezultata, kako bi ih drugi mogli koristiti u nekoj drugoj studiji ili kako bi mogli procijeniti znanstvenu vrijednost vašeg istraživanja, ukoliko to trebaju ili žele. Ovo ne treba biti opisivanje svega što ste uradili, niti upute kako ste neku metodu koristili, nego navođenje izvora i metoda koje ste koristili.
Stil pisanja
• Izvore jasno navesti, opisati ih samo u slučaju da je vaša studija zahtjevna za ciljnu grupa
• Većina autora koristi pisanje u trećem licu pri navođenju metoda rada.
• Pisati cijele rečenice
Šta izbjegavati:
• Navođenje izvora i metoda u formi instrukcija.
• Detaljno predstavljanje svih informacija i konteksta – to možete iznositi u glavnom dijelu rada.
• Iznošenje irelevantnih podataka za čitaoca – npr. kako ste iz arhiva kopirali podatke, gdje ste ih čuvali itd.
Rezultati rada
Obim ovog dijela rada će zavisi od količine i vrste informacija koje se prezentuju. Rezultate treba iznijeti koncizno koristeći tabele ukoliko je to prikladno.
Opšta namjera
Svrha ovog dijela teksta je da se predstave rezultati istraživanja. Ovo treba biti objektivan izvještaj, a sva objašnjenja i interpretacije treba ostaviti za glavni dio teksta.
Stil pisanja
VAŽNO: Obavezni ste jasno napraviti razliku između materijala koje uvrštavate u članak od sirovog materijala ili dodataka koje prilažete.
Sadržaj
• Sumirajte rezultate u tekstu, i ako je prikladno ilustrirajte ih tabelama, grafikonima, kartama i dr.
• U tekstu, opišite svaki rezultat, na način da uključite i one koje nisu uključene u tabele, grafikone, nacrte i dr.
• Kontekstualizirajte rezultate.
• Analizirajte podatke, te ih kao takve predstavite u formi teksta ili ako je prikladno u formi ih tabela, grafikona, karata i dr.
Šta izbjegavati:
• U ovom dijelu ne interpretirajte, niti otvarajte diskusiju o rezultatima. Iznesite rezultate bez detaljnog pojašnjavanja.
• U istraživački članak ne uključujte radne materijale niti sirove podatke.
• Jednom predstavljeni podatke ili informacije, nemojte ponavljati.
• Tekst koji prati tabele, grafikone ili karte je samo dopuna, i nema potrebe da ponavljate informacije ili podatke iznesene u njima.
Stil pisanja
• Koristite prošlo vrijeme kada se referirate na rezultate, i sve složite logičnim redoslijedom.
• U tekstu izložene podatke, tabele, grafikone numerirajte
• Posložite i naslovite sve jasno numerirane podatke, fotografije, tabele, grafikone i dr. (odaberite da li ćete to posložiti uz tekst koji prate ili na kraju članka)
Glavni dio teksta / Diskusija
Uvijek slijedite uputstva časopisa koji ste odabrali. Neki časopisi zahtijevaju da se ovaj dio teksta ograniči na 2000 karaktera.
Opšta namjena
Ovdje je cilj iznijeti objašnjenja rezultata rada u svrhu potvrde vaših zaključaka i teza, iznoseći otkrivene dokaze i opće poznate činjenice ako je potrebno i prikladno. Značaj rada treba jasno opisati.
Pisanje glavnog dijela teksta
Primjereno opširno objasniti rezultate istraživanja. Ako vam se rezultati istraživanja ne podudaraju s očekivanjima/hipotezom, objasniti razloge. Ako vam se rezultati istraživanja podudaraju s očekivanjima/hipotezom, objasniti teoriju koju rezultati/nalazi istraživanja potvrđuju. Nije primjereno samo kazati da se rezultati slažu s očekivanjima, i ostati samo na tom iskazu.
• Objasniti svaku pretpostavku ukoliko je potvrđena, odbačena ili ne može biti sa sigurnošću utvrđena.
• Nepotpun istraživački rad neće biti prihvaćen. Potrebno je da rad sadrži zaključke zasnovane na dobivenim rezultatima kako bi imao oblik kompletnog završenog rada. Možete, eventualno dati smjernice za dalja istraživanja.
Stil pisanja
• Pri iznošenju informacija, obavezno rasčlaniti informacije koje ste dobili istraživanjem od onih koje su date u već objavljenim radovima. Kada dajete reference, napraviti jasnu razliku između izvora i literature.
• Reference na djela drugih autora (uključujući i vlastita ranije objavljena djela) dati u prošlom vremenu.
• Opšte prihvaćene činjenice ili principe navoditi u prezentu.
Najveća greška koja se ovdje može napraviti je da se u diskusiji predstavi površno tumačenje, to jest da se više-manje ponove rezultati koje ste već iznijeli. U ovom dijelu potrebno je istaći zašto su rezultati takvi kakvi jesu fokusirajući se na mehanizme koji stoje iza zapažanja.
Reference
Reference služe kako bismo dobili tačne informacije o tome gdje ste vi dobili informacije koje ste koristili u radu. Ako pišete članak, poštujte upute za autore časopisa za koji pišete. Potpuno izbjegavati plagijarizam. Časopis Novi Muallim drži da je preuzimanje tuđih ideja i radova bez priznavanja autorstva nepošteno i neprofesionalno. Preuzimanjem, pa čak i jedne rečenice iz nečijeg rukopisa, čak i vlastitog, koji je ranije objavljen, bez propisnog citiranja se smatra plagijatom- radije koristite vlastite izraze.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter