SURA ET-TEKĀSUR: OSUDA LJUDSKE POHLEPE / SURAH ET-TEKĀSUR: CONDEMNATION OF AVARICE

Autor(i)

  • Almir Fatić Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1749

Ključne riječi:

tefsir, sura Et-Tekasur, pohlepa, imetak, moral / tafseer, surah At-Tekāsur, avarice, property, morals

Sažetak

UDK 28-23

Tekst nudi tefsir sure Et-Tekāsur na bosanskom jeziku. Sura Et-Tekāsur je stotinu druga kur'anska sura; ima osam ajeta. Riječ et-tekāsur, po kojoj je sura dobila ime, nalazi se u prvom ajetu. Ashabi Muhammeda, a.s., nazivali su je El-Makbera. U klasičnim komentarima Kur'ana uglavnom se konstatira da je, prema konsenzusu islamskih učenjaka, objavljena u Mekki. Riječ tekāsur u sebi nosi tri značenjske ideje: 1) želju da se ima što više i više; 2) međusobno natjecanje u namjeri da se ima više od drugih i 3) hvalisanje činjenicom da imamo ili posjedujemo više od drugih. Ova želja za imanjem više vjerovatno spada u stvari koje su zajedničke svim ljudima bez obzira na njihovu religijsku ili neku drugu pripadnost. Nakon uvodnih napomena, govori se o semantičkoj povezanosti sure Et-Tekāsur sa surom El-Kāri'a, a potom slijedi tumačenje svakog ajeta sure Et-Tekāsur; na kraju su istaknute određene tefsirske poente.

Summary

The present article offers a tafseer of surah At-Tekāsur in Bosnian language. Surah At-Tekāsur is the number 102 in the order of the Qur’an; it has eight ‘ayahs. The word surah at-tekāsur, by which the surah is named, is in the first ‘ayah. Sahabah of Muhammad a.s. called this surah Al-Maqbera. Classic commentators of the Qur’an are mainly unanimous, as per consensus of Islamic scholars, in the statement that it was revealed in Makah. The word tekāsur carries three semantic connotations: 1) desire to have more and more (material goods); 2) competition among people to have more than the others have and 3) boasting about having more than others have. This desire for having more is probably common to all people regardless of their religious or some other affiliation. After the introduction, this article relates about semantic interconnection between surah At-Tekāsur and surah Al -Qāri'a, than follows the commentary of each ‘ayah of surah At-Tekāsur; some interpretative points are given at the end of the article.

Author Biography

Almir Fatić, Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka

https://fin.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/PROF.-DR.-ALMIR-FATI%c4%86.pdf

 

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Fatić, A. (2019). SURA ET-TEKĀSUR: OSUDA LJUDSKE POHLEPE / SURAH ET-TEKĀSUR: CONDEMNATION OF AVARICE. Novi Muallim, 20(80), 46-51. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1749

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI