SURA ET-TĪN: ČOVJEK I NJEGOVE MOGUĆNOSTI / SURAH AT-TĪN: MAN AND HIS POTENTIALS

Autor(i)

  • Almir Fatić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1854

Ključne riječi:

95. sura, tefsir (tafsīr, smokva, maslina, čovjek, Božiji sud, 95th surah, tafsīr, fig, olive, man, the Last Judgement

Sažetak

Sažetak

UDK 28-254

Sura Et-Tīn je 95. kur'anska sura. Naziv je dobila po riječi tīn koja se navodi u prvom njezinom ajetu. Ima osam ajeta. O mjestu objavljivanja ove sure rani komentatori Kur'ana se razilaze, ali većina kasnijih komentatora prihvatila je stav da je objavljena u Mekki, što je, prema mišljenju ovog autora, i ispravniji stav zato što sam sadržaj sure govori njemu u prilog. Naime, u trećem ajetu spominje se ovaj sigurni grad, a on je, prema konsenzusu mufessira, Mekka. Također, način ili stil na koji je sadržaj ove sure iskazan pokazuje karakteristike mekkanskih sura ranog perioda Objave. Glavnu temu ove sure mogli bismo dvostruko odrediti: suština čovjeka i njegovi potencijali, te konačni Božiji sud na Onome svijetu u vidu nagrade ili kazne. O prvom dijelu teme, suštini čovjeka i njegovim potencijalima, govori se u prvih pet ajeta, a o konačnom Božijem sudu, u ostatku sure.

Summary

 

Surah At-Tīn is 95th surah of the Qur’an. It was named after the noun tīnmentioned in its first ayah. It contains eight ayahs. Regarding the place where it was revealed, the early commentators differ in their opinions. However the majority of later time’s commentators are of the opinion that it was revealed in Makkah, which, nonetheless, in the opinion of the author of this article is more credible as the content of the surah itself suggests in its favour. Namely, the third ayah of the surah reads: and (by) this secure city[1] and this city, according to the consensus of mufassirs, is Makkah. Furthermore, the style and the form of expression of this surah also reflects all the characteristics of the Makkan surahs of the early period of the Revelation. The main theme of this surah is twofold: the essence of man and his abilities and limitations and the Last Judgement in Hereafter in the form of reward or punishment. The first five ayahs of the surah relate of the first, that is of man and his prospects and the rest of the surah of the latter.

[1] Translation of the Quranic ayahs from Arabic by Dr. Mustafa Khattab,

Downloads

Objavljeno

21.08.2021.

How to Cite

Fatić, A. (2021). SURA ET-TĪN: ČOVJEK I NJEGOVE MOGUĆNOSTI / SURAH AT-TĪN: MAN AND HIS POTENTIALS. Novi Muallim, 22(86), 3–7. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1854