TEKSTOVI O HISTORIJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJENI U NOVOM MUALLIMU I NJIHOV ZNAČAJ ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Autor(i)

  • Elvir Duranović

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1785

Ključne riječi:

islamska kultura i civilizacija, Bosna i Hercegovina, džamija, vakuf, mekteb, medresa, muslimansko školstvo, odgoj, obrazovanje, Bosnia and Herzegovina

Sažetak

UDK 37.014.521:28(497.6)  930.85(497.6=163.43)

Imajući na umu programsku orijentaciju i fokus Novog Muallima autor je u ovom radu analizirao tekstove iz historije islamske kulture i civilizacije u Bosni i Hercegovini objavljene na stranicama ovog časopisa u proteklih dvadeset godina i njihov značaj za islamski odgoj i obrazovanje Bošnjaka. Analizom je obuhvaćeno 47 radova o vjerskim, prosvjetnim i kulturnim muslimanskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Radi bolje preglednosti u radu se zasebno tretiraju sljedeće teme: džamije, tekije i hanikasi, vakufi te muslimansko školstvo i prosvjetne ustanove: mektebi, medrese, Daru-l-mullimin i Mektebi-nuvvab. Nakon kritičkog čitanja objavljenih tekstova unutar svake cjeline autor je budućim saradnicima Novog Muallima ponudio smjernice za daljnja istraživanja.

Downloads

Objavljeno

23-09-2020

How to Cite

Duranović, E. (2020). TEKSTOVI O HISTORIJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI OBJAVLJENI U NOVOM MUALLIMU I NJIHOV ZNAČAJ ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE. Novi Muallim, 21(82), 28–34. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1785

Broj časopisa

Rubrika

TEMA BROJA

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>